แผนด้านการป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านส่งเสริมคุณธรรม

 ประกาศ
   
ประกาศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

แผนด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงแรงงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.2561)
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบ้ติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2559 - 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2555

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2554
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2553

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564)
  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564) 

 

 คู่มือ
   
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน "กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต" (Zero Corruption)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7 รูปแบบ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
  คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

 

ที่มา :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต / สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร