แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

 ประกาศ
   
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตของกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
ประกาศเจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบ้ติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2559 - 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2555

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2554

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2553
   

 

 คู่มือ
แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน "กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต" (Zero Corruption)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7 รูปแบบ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                              
คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

ที่มา :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต / สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร