ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
Executive Summary:Information and Communication Technology Master Plan of Ministry of Labor and Office of Permanent Secretary, Ministry of Labor, 2016-2020
บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับภาษาไทย)
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559-2563
   
   

กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 022321033