การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ปี 2554

 

 

         เอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ปี 2554

 

 

 

1.  โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งสเริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

       (รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา)

                      
     
 

2.  โครงการศึกษากรอบความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยใน32   

     ตำแหน่งงานอ ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน (นางสาววรรณา ตุลยวศินพงศ์)

 
     

3.  แรงงานข้ามชาติช่วยเพิ่มขีดความในการแข่งขันของประเทสไทยหรือไม่

      (รศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์)

 
     

4.  ทางเลือก ทางรอด เศรษฐกิจไทยกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน

      (ดร.ธนิต โสรัตน์)

 
     
5.  ความท้าทายและโอกาสของธุรกิจไทย (ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ)  
     

6.  ทางเลือก ทางรอด เศรษฐกิจไทยกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน 

      (คุณศุกพิณรัศ วงศ์สินศิริกุล)