ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แผนการปฏิบัติการฝึกอบรม

 

 แผนปฏิบัติการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรนงงาน