ผลงานการวิจัยด้านวิชาการ

 

 

ผลงานการวิจัยด้านวิชาการ


  โครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านเศรษฐกิจแห่งอนาคต กรณีศึกษาแรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการท่องเที่ยว ภาคเกษตร และแรงงานสูงอายุ   


โครงการ ศึกษาวิเคราะห์การเข้าสู่ตลาดแรงงานและการทำงานของวัยแรงงานตอนต้นในประเทศไทยแบบมุ่งอนาคต  
  สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนตุลาคม 2561 และประมาณการ ปี 2561 และ ปี 2562  
  สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกรกฎาคม 2561 และประมาณการปี 2561  
  สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนพฤษภาคม 2561 และประมาณการปี 2561  
  สถานการณ์ด้านแรงงานปี 2560 และงบประมาณการปี 2561  
  สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกรกฎาคม 2560 และประมาณการไตรมาส 3 ปี 2560   
  สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และประมาณการไตรมาส 1 ปี 2560   
  สถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน ปี 2560   
  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)กระทรวงแรงงาน  
    รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561   
  รายงานสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  รายงานสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
  รายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน พ.ศ.2561   
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2560   
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2559     
  แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
  สภาพปัญหาและองค์ประกอบความเสี่ยงของสำนักงานแรงงานจังหวัด   
    รายงานผลการสัมมนา เรื่อง "โอกาสและความท้าท้ายด้านแรงงานของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก"    
    ผลการศึกษาวิเคราะห์ : ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษาไต้หวัน    
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2558   
  รายงานผลการปฏิบัติงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 16   
  โครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด   
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2557   
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556   
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2555   
  รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2554   
  รายงานศึกษาวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย และผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556  
  การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
  การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานนอกระบบ   
  การส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุ  
  แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2555-2559) อย่างมีผลสัมฤทธิ์  
  กระทรวงแรงงานกับการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี  
  แนวทางการพัฒนาการจ้างงานคนพิการตามระบบสัดส่วน (โควตา)