แผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ    แผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน       แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวง
2561   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2560   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2559   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2558   ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด
2557   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2556   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2555   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2553   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
    ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สป.