กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
24 พฤษภาคม 2017 24 พ.ค.60 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กรุงเทพฯ 022479420
25 พฤษภาคม 2017 25 พ.ค.60 เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม
10 มิถุนายน 2017 - 17 มิถุนายน 2017 10 - 17 มิ.ย.60 การประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 106 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
01 มิถุนายน 2017 - 02 มิถุนายน 2017 1-2 มิ.ย.60 รมว.รง.ตรวจราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ขอนแก่น
29 ตุลาคม 2016 ขอเชิญชวน ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร