ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

       มี ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่
        1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
        2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
        3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
        4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
        5. กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
        6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
        7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
        8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ
        9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน
        10. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวง
 สำนักบริหารกลาง 0 2232 1101 - 2
   กลุ่มงานช่วยอำนวยการและงานสารบรรณ 0 2232 1150 - 7
   กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน 0 2232 1385 - 6
   กลุ่มงานคลังและพัสดุ 0 2232 1203 - 4
   กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 2232 1298, 0 2232 1338
   กลุ่มงานกฎหมาย 0 2232 1256 - 7
   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 0 2232 1439
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 2232 1333 - 5
   กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 0 2232 1334,0 2232 1224
   กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2232 1413 
   กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 0 2232 1406 
 สำนักตรวจและประเมินผล 0 2232 1096
   กลุ่มงานตรวจราชการ 0 2232 1231
   กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล 0 2232 1445 - 8
   กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค 0 2232 1320 - 1
   กลุ่มงานบูรณาการขจัดความยากจน 0 2232  1167, 1477-8
   ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 0 2232  1320, 1162
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2232 1266 - 7

   กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

0 2232 1286 - 9
   กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 0 2232 1291 - 3
 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 2232 1329
   กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 0 2232 127 6 - 7
   กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 2232 1238
   กลุ่มงานเจรจาเขตการค้าเสรี 0 2232 1243
 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 0 2232 1328
   กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน 0 2232 1418
   กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 0 2232 1380
   สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 0 2232 1137-9
   สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 0 2232 1261
   ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน 0 2232 1160
 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 0 2232 1429
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2232 1360
 สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงแรงงาน 0 2248 1378