ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) ระหว่างวันที่ 6 -15 มีนาคม 2555