รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้าง) ประจำเดือนตุลาคม 2558