ประกาศราคากลาง ร่างคุณลักษณะเฉพาะ จ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)