แจ้งกำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงานประจำปีงบประมาณ 2560

กำหนดการรับและยื่นซองสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงานประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นั้น

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ

ทางสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ยังคงสามารถยื่นซองสอบราคาได้จนถึงเวลา 16.30 น. และไม่มีการขยายระยะเวลาการยื่นซองเอกสารสอบราคาดังกล่าว

โทร.02-2321194 ,02-2321170