สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2559