สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559