ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน จับมือสมาคมประมงฯ จัดระบบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เดินหน้าบูรณาการตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่: 
27 กุมภาพันธ์ 2014

           

              กระทรวงแรงงาน จับมือสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จัดระบบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เดินหน้าบูรณาการตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 7 แห่ง พร้อมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว 3 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2557 ด้านประธานสมาคมฯ แนะต้องเร่งนำเรือและแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศเข้าสู่ระบบ

 

 

              หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ
นายภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม Executive Operation Room ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน สำหรับประเด็นการประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนสำคัญหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบกับอาชีพการประมงและการดำรงชีพของชาวประมงทั่วประเทศ รวมถึงการพิจารณาญัติติต่างๆ นอกจากนี้ได้หารือประเด็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อผ่อนผันให้แรงงานประมงสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้มาขึ้นทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2557 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
        รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 7 แห่ง คือ สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดหาสถานที่เพื่อบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองแรงงานประมงทั้งระบบตามภารกิจ 5 ด้าน ทั้งการจัดระเบียบแรงงาน ซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 พบว่ามีการจดทะเบียนนายจ้างและแรงงานต่างด้าว โดยการรับรองสถานะเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ โดยจำแนกเป็นนายจ้าง 253 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 1,426 ราย กัมพูชา 4,714 ราย และลาว 48 ราย รวม 6,188 ราย และได้รับในอนุญาตทำงานแล้ว 4,250 ราย ส่วนการจัดระเบียบเรือประมงปัจจุบันมีเรือประมงที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า 3 หมื่นลำ ด้านการคุ้มครองแรงงานโดยการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเป็น 3 ภาษา ให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง จัดทำแผนตรวจแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูความเสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
ด้าน นายภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้สะท้อนถึงปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในปัจจุบันว่า ต้องนำเรือประมงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 หมื่นลำมาเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะขณะมีเรือประมงราว 17,000 ลำเท่านั้นที่มีการขึ้นทะเบียน ขณะที่การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลในแต่ละพื้นที่ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นเราต้องให้การคุ้มครองดูแล ส่วนการดำเนินการของศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดทั้ง 7 แห่ง ขณะนี้ได้แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์อย่างชัดเจน ทั้งนี้สถานที่ตั้งของศูนย์นั้นควรตั้งอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากร นอกจากนี้ยืนยันว่าสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยไม่มีเจตนาปกป้องผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน หากตรวจพบก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน
“กระทรวงแรงงานพร้อมทำงานร่วมมือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจับมือพูดคุยกัน พร้อมยอมรับสภาพปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น โดยกรมการจัดหางานจะเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติให้สามารถเดินหน้าได้ พิจารณาว่าสิ่งไหนที่กระทำได้ก่อนก็ต้องเร่งดำเนินการ แต่หากติดขัดก็ต้องหารือร่วมกัน”หม่อมหลวงปุณฑริกฯ กล่าว 
----------------------------------------------------
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
27กุมภาพันธ์ 2557