ก.แรงงาน บูรณาการหลายหน่วยงาน เดินหน้าตรวจแรงงาน แก้ไขปัญหา ค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล เตรียมเปิดให้ต่างด้าวขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย มี.ค. - พ.ค.นี้

วันที่: 
26 กุมภาพันธ์ 2014

           

           กระทรวงแรงงาน บูรณาการหลายหน่วยงาน เดินหน้าตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เตรียมเปิดให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย คาดต้นเดือนมีนาคม –  พฤษภาคม 2557 ผ่านระบบ One Stop Service ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล


 
           

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในประเด็นด้านการป้องกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ระบุใน Tip Report ทั้งด้านการดำเนินคดีตามกฎหมาย การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวและงานทำงานชั่วคราวตามกฎหมาย ด้านการป้องกันโดยการบูรณาการตรวจแรงงานทั้งการตรวจสภาพการจ้างและการค้ามนุษย์ในเรือประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 22 จังหวัด สถานประกอบการ 1,100 แห่ง ลูกจ้าง 38,000 คน 
นำร่อง 2 จังหวัด คือ ตรัง และสงขลา 
        รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพคณะทำงานรับผิดชอบในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยเสนอต่อสหรัฐอเมริกา ในประเด็นด้านการป้องกัน ทั้งนี้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจแรงงานประมงทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงแผนของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมทั้งหมด นอกจากนี้มอบหมายให้กรมการจัดหางานจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อนำเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยบูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผ่อนผันแรงงานประมง
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ผ่านระบบ One Stop Service เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการได้ราวต้นเดือนมีนาคม – ปลายเดือนพฤษภาคม 2557 นี้
“นำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมาดำเนินการขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบของแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากตรวจพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพของการตรวจแรงงานประมงทะเลแบบบูรณาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลผลการตรวจแรงงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนเป็นภาพรวม”หม่อมหลวงปุณฑริกฯ กล่าว 
----------------------------------------------------
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
26 กุมภาพันธ์ 2557