ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงแรงงาน (CIO)

 

 

ว่าง
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงแรงงาน
(
Chief Information Officer : CIO) 


เกี่ยวกับ (Chief Information Officer : CIO)

 • วิสัยทัศน์ด้าน ICTของกระทรวงแรงงาน
  มุ่งมั่นพัฒนา ICT เพื่อบูรณาการข้อมูลแรงงานรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
 • ติดต่อ
  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
  โทรศัพท์ 0 2232 1125 โทรสาร 0 2643 4366
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน