ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงแรงงาน (CIO)

 

 นางเพชรรัตน์ สินอวย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงแรงงาน
(
Chief Information Officer : CIO) 

วุฒิการศึกษา

 •  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 •  ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง (27 ตุลาคม 2559)
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (12 พฤษภาคม. 2558)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (3 พฤศจิกายน 2557)
 • ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (6 ธันวาคม 2556)
 • หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี(อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงแรงงาน (30 ธันวาคม 2554)
 • ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (16 พฤศจิกายน 2552)
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (11 ตุลาคม 2551)
 • นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (25 กุมภาพันธ์2547)
 • นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน (4 ธันวาคม 2545)
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว  โครงการพัฒนาด้านบริการ  สถาบันพัฒนาการแรงงานและสวัสดิการสังคม (5 ตุลาคม 2544)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (55)

เกี่ยวกับ (Chief Information Officer : CIO)

 • วิสัยทัศน์ด้าน ICTของกระทรวงแรงงาน
  มุ่งมั่นพัฒนา ICT เพื่อบูรณาการข้อมูลแรงงานรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
 • ติดต่อ
  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
  โทรศัพท์ 0 2232 1125 โทรสาร 0 2643 4366
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน