ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มติร่วมรัฐ – เอกชน เส้นตาย ๓๑ พ.ค. แรงงานประมงต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียน!!

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2014
       
 

            กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล เตรียมออกตรวจเรือประมงทั้งเข้าและออกในสัปดาห์หน้า หากตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ขึ้นทะเบียนออกใบเตือน ให้ไต๋กงหรือเจ้าของเรือไปขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนครบกำหนด ๓๑ พฤษภาคมนี้

 

              ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการหารือ สำนักงานตำรวจแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ถึงการแก้ไขป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล สำหรับแรงงานต่างด้าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ขณะนี้ได้มีการเปิดศูนย์ประสานแรงงานประมงที่เปิดให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและสัญญาจ้าง รับแจ้งเรือเข้า-ออก การอบรมให้ความรู้ การรับแจ้งเปลี่ยนนายจ้าง ประสานการตรวจสอบ และรับแจ้งเหตุและส่งต่อ 

เพื่อรองรับการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเลที่เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนปีละ ๒ ครั้งๆ ละ ๓ เดือน ซึ่งในครั้งนี้จะครบกำหนดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ แต่จากข้อมูลการมาขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ตราด ระนอง ชุมพร สงขลา และสตูล ที่มีการตั้งศูนย์ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) มีนายจ้างมาขออนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) ๕๗ ราย เป็นแรงงานต่างด้าว ๑,๘๕๘ ราย รับรองสถานะแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ เป็นนายจ้าง ๖๙ ราย แรงงานต่างด้าว ๑,๐๖๓ ราย และพิจารณาอนุญาตทำงานตามมาตรา ๑๓ (๒) เป็นนายจ้าง ๑๕ ราย แรงงานต่างด้าว ๒๙๐ ราย ถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมจึงได้มีข้อสรุปร่วมกัน จะมีการออกตรวจเรือประมงทั้งเข้าและออกในสัปดาห์หน้า หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรือลำใดมีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนจะออกใบเตือน และให้ไต๋กงหรือเจ้าของเรือไปขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนด ๓๑ พฤษภาคมนี้ หากพ้นกำหนดจะมีมาตรการดำเนินการต่อไป นอกจากนี้จะมีการตั้งอนุกรรมการสื่อเชิงรุก เพื่อให้ข่าวด้านบวกในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

                นอกจากนี้ ม.ล.ปุณฑริกฯ ยังได้มอบเอกสารสัญญาจ้างในงานประมงให้แก่นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลต่อไป โดยในสัญญาจ้างจะมีทั้งภาษาของแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา) มีภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป----------------
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
กัณติภณ คูสมิทธิ์  - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/

16 พฤษภาคม 2557