ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

"โครงการ กระทรวงแรงงานพบประชาชน ปี 2558" โดยกระทรวงแรงงาน และจังหวัดขอนแก่น

 

               ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิด "โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน คืนความสุขให้ประชาชน" ประกอบด้วยการจัดตลาดนัดพบแรงงานคุณภาพ และกิจกรรม เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 58 ณ ลานหลังหอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงแรงงาน ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ปี 2558 โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับประธานเปิดโครงการฯ และนายสุทธิ สุโกศล แรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานสถานการณ์แรงงานในจังขอนแก่นให้ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ 

               การจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนที่จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ในปี งบประมาณปี 2558 โดยกระทรวงแรงงานกำหนดจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา สำหรับจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดโครงการแรงงานพบประชาชน ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน มีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันจะนำมาซึ่งความสามัคคีและปรองดองในชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน เพื่อสร้างความปรองดอง และความสามัคคีของประชาชน โดยการบูรณาการภาระกิจการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง การจัดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชนในครั้งนี้ มีการกิจกรรม 2 ส่วน คือ 

              1. กิจกรรมภารกิจของกระทรวงแรงาน การจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (KKU JOB FAIR 2015 ) ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างหลักประกัน และความมั่นคงในการดำรงชีวิต เช่น ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกฎหมายแรงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพ 40 อาชีพ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและอาชีพเสริม การแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาทางอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำปรึกษาแหล่งเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ การตรวจเช็คบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ การให้บริการผู้ประกันตน มาตรา 40 และการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 

             2. กิจกรรมเสริมตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐต่างๆประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวทางตามประราชดำริมาให้ในการพัฒนาอาชีและคุณภาพของประชาชน และกิจกรรมส่งเสริมปฏิรูปประเทศไทย มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดทำแผ่นพับเผยแพร่พระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ภาพกิจกรรม