‘รองปลัดแรงงาน’ ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจศูนย์ประสานแรงงานประมง เน้นคุ้มครองป้องกัน เข้มงวดจัดระบบนำเข้า - ส่งออกแรงงานต่างด้าว เชื่อมั่นปัญหาค้ามนุษย์ในไทยจะดีขึ้น

วันที่: 
07 มีนาคม 2014
         
 
       รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานแรงงานประมง จ.สมุทรสาคร เผย เข้มงวดจัดระบบนำเข้า-ส่งออกแรงงานต่างด้าว เน้นคุ้มครองป้องกันการค้ามนุษย์ ชูศูนย์ประสานแรงงานประมง 7 จังหวัดเดินหน้า 5 ภารกิจ ทั้งจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง คุ้มครอง จับกุมและดำเนินคดี เยียวยา และรับร้องทุกข์ พร้อมเชื่อมั่นปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยจะดีขึ้น

           
 
            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอ แนวทางมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงของศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ว่า การประชุมดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจากแผนการดำเนินการทั้ง 5 ด้าน คือ การดำเนินคดี การคุ้มครอง การป้องกัน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย และการทำงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงานรับผิดชอบในด้านการป้องกันและคุ้มครอง ปัจจุบันได้จัดระบบการนำเข้า - ส่งออกแรงงานต่างด้าว โดยการจัดทำทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิการคุ้มครองด้านต่างๆ ส่วนการคุ้มครองนั้น จะดำเนินการตามกระบวนการตรวจแรงงาน ทั้งตรวจสัญญาจ้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ส่วนการดำเนินงานของศูนย์ประสานแรงงานประมงทั้ง 5 ด้าน คือ การจัดระเบียบแรงงานประมง จัดระเบียบเรือประมง การคุ้มครอง ตรวจสอบปราบปราม จับกุมและดำเนินคดี การเยียวยา ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสียหาย และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และส่งกลับประเทศ
               รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนแผนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี 2557 อาทิ การตรวจแรงงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสหวิชาชีพ โดยตรวจเรือประมงใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลรวม 1,100 ลำ ลูกจ้าง 38,000 คน ตลอดจนตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง เช่น กุ้ง อ้อย เครื่องนุ่งห่ม โดยใช้แบบตรวจแรงงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาแบบตรวจแรงงาน จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน จัดระเบียบแรงงานเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง จัดทำฐานข้อมูลแรงงานประมงและเรือประมงเพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ประสานแรงงานประมง ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการอบรมพนักงานตรวจแรงงานให้เข้มข้นมากขึ้น การจัดระเบียบแรงงาน เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เห็นชอบให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเฉพาะในกิจการประมง ปีละ 2 ครั้ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้จดทะเบียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2557
             สำหรับจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวประมาณ 190,470 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.57) เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายรวมทั้งสิ้น 182,024 คน แยกเป็นแบบชั่วคราวทั่วไป 2,330 คน แบบชั่วคราว (MOU) พิสูจน์สัญชาติ 179,576 คน แบบส่งเสริมการลงทุน (BOI) 118 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น 8,446 คน แยกเป็นชนกลุ่มน้อย 3,685 คน ตามมติ ครม.3 สัญชาติ 4,731 คน และศูนย์ประสานแรงงานประมง 30 คน มีรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่พบ 2 รูปแบบ คือ การบังคับใช้แรงงาน และการบังคับขายบริการทางเพศ ส่วนการดำเนินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกตรวจสถานประกอบการ สถานบันเทิง และพื้นที่เสี่ยง การดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยในปี 2556 มีคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 4 คดี ซึ่งเป็นหารบังคับใช้แรงงาน และการค้าประเวณี นอกจากนี้ยังมีการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การพัฒนาและบริหารข้อมูล และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
          “เราจะจัดระเบียบแรงงานอย่างไรไม่ให้มีการค้ามนุษย์ เรื่องนี้ปลัดกระทรวงแรงงานท่านพร้อมทำงานเชิงรุกและให้บริการเจ้าของเรือทุกลำในการนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รอบวันที่ 3 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2557 ถึงแม้ว่าแรงงานประมงค่อนข้างหายาก แต่เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ให้ได้ ซึ่งต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือกันทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง"หม่อมหลวงปุณฑริกฯ กล่าว

                                   ----------------------------------------------------

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
7 มีนาคม 2557