ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน

 

   สายน้ำสายใจ พลัง "ชาวแรงงาน" ช่วยภัยน้ำท่วม

 

 
 
 

 จ้างงานเร่งด่วน รองรับการขาดรายได้ระหว่างเกิดอุทกภัย

 ช่อมแซมบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ

 ให้ผู้ประกันตนกู้เงินเพื่อซ่อมแซมบ้าน รายละไม่เกิน 50,000 บาท

 ให้นายจ้างผ่อนปรนลูกจ้าง เรื่องเวลาทำงานและวันหยุด

 สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ

 
 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้

ณ จุดรับบริจาคด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

หรือบัญชี "เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงแรงงาน"

เลขที่บัญชี  383 - 0 - 12746 - 4

ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงแรงงาน

 

 

     มาตรการกระทรวงแรงงานในการฟื้นฟูช่วยเหลือ

      นายจ้าง - ลูกจ้างที่ประสบอุทกภัย

   
 นายจ้าง

โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตน

     ให้สถานประกอบกิจการกู้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปี

     ผู้ประตนกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านได้ไม่เกินรายละ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย2.5% คงที่ 2 ปี

ติดต่อ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ และทุกจังหวัดหรือ สายด่วน1506

www.sso.go.th

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

      ปล่อยกู้ผ่านธนาคาร 10,000 ล้านบาทให้สถานประกอบกิจการฟื้นฟูกิจการพร้อม เพิ่มศักยภาพการผลิต

ติดต่อ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ และทุกจังหวัดหรือ สายด่วน1506 www.sso.go.th

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

      ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมให้ผู้รับการฝึกหรือสถานประกอบการจากเดิม 3%เป็น0.1%ระยะเวลา1ปี

ติดต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร 0 2245 2367 , 0 2245 3385, 0 2245 1704,08 5483 8226

www.dsd.go.th    

พิจารณาลดเงินสมทบประกันสังคม

      ผ่อนภาระ พิจารณาลดเงินสมทบให้กับนายจ้าง - ลูกจ้าง

   
  ลูกจ้าง
ยังไม่เลิกจ้าง เลิกจ้างแล้ว

 โครงการยกระดับฝีมือลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ

     เพื่อยกระดับฝีมือลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม/บริการในพื้นที่ประสบภัย หลักสูตรที่ฝึกอบรม เช่น ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ หรือ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลต่างๆ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท เป็นเวลา 10 วัน 

     ติดต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร 0 2245 2367 , 0 2245 3385, 0 2245 1704,08 5483 8226 www.dsd.go.th               

  

 ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้าง จากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีไม่ได้รับ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะจ่ายให้ในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทุกปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงาน เช่น ถูกเลิกจ้าง ยังไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าชดเชยได้อย่างไร พร้อมเยียวยารักษาสัมพันธภาพให้นายจ้างและลูกจ้างเพื่อการทำงานที่เป็นสุข

    ติดต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่และทุกจังหวัด หรือ โทร 1546 www.labour.go.th            

 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

      หาตำแหน่งงานรองรับแก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้เข้าทำงานเป็นการชั่วคราวในสถานประกอบกิจการใกล้เคียง  

     ติดต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2246 8994 , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่และทุกจังหวัดหรือสายด่วน 1546 www.labour.go.th          

 

 ได้รับเงินประกันการว่างงาน   50 % ของค่าจ้าง เป็นเวลา 6เดือน
     ติดต่อ สายด่วน 1506 www.sso.go.th
 

 โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง       

      สำหรับสถานประกอบกิจการที่ไม่เลิกจ้างและยังคงจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม โดยรัฐช่วยสมทบการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างคนละ 2,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน และมีข้อตกลงว่าจะไม่เลิกจ้าง

     สนใจติดต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 0 2245 7266, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่และทุกจังหวัดหรือสายด่วน 1546 www.labour.go.th            

 

 มีอัตรางานว่าง  กว่า 100,000 อัตราพร้อมรองรับ  
      ติดต่อ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
 โครงการจ้างงานเร่งด่วน สำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้ทำงานสาธารณประโยชน์ พื้นฟูถิ่นฐานบ้านเกิด มีรายได้ชั่วคราว 150 บาทต่อวัน
      ติดต่อ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
 ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพ 
     (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) www.mol.go.th
 ศูนย์พักพิงและจัดหางานชั่วคราว รองรับแรงงานผู้ประสบภัยทั้งคนไทยและต่างด้าว 

     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 จ.ราชบุรี (กรมการจัดหางาน) โทร 08 0820 0445 - 9 สายด่วน โทร 1694 www.doe.go.th

 ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
     (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) โทร 0 2246 8994  www.labour.go.th

  

 

 
 
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง
แนวทางการให้ความช่วยเหลือนายจ้าง/ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 
Measures and guidelines on solving the impact of labour relations causing of the floods in 2554
 

สถานประกอบกิจการที่เปิดรับสมัครลูกจ้างตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

 
 รายชื่อสถานประกอบกิจการและตำแหน่งงาน   
 ตำแหน่งงานว่างเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุทกภัย   
 
การติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  11 เมษายน 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  5 เมษายน 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  4 เมษายน 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  3 เมษายน 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  2 เมษายน 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  30 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  29 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  28 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  27 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  26 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  23 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  22 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  21 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  20 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  19 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  16 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  15 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  14 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  13 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  12 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  9 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  8 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  6 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  5 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  2 มีนาคม 2555
  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือวันที่  1 มีนาคม 2555
 

  รายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือ

   
       ประจำเดือนกุมภาพันธ์

       ประจำเดือนมกราคม

       ประจำเดือนธันวาคม
       ประจำเดือนพฤศจิกายน
       ประจำเดือนตุลาคม
 
สรุปการประชุม
   สรุปการประชุมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ศูนย์นิรภัย "สายด่วนนิรภัย 1784"

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย