ประวัติผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

 

นางถวิล เพิ่มเพียรสิน 

นางถวิล เพิ่มเพียรสิน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

การศึกษา

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 57 
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • พ.ศ.2560 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน - ปัจจุบัน
 • พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ.2557 แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ.2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 • พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
 • พ.ศ.2547 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 • พ.ศ.2543 หัวหน้าฝ่ายบัญชี กองคลัง
 • พ.ศ.2539 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช) 

 

 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล 

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

การศึกษา

 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2522

การอบรม

 • พ.ศ.2559 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองบริหารระดับสูง นปส.(10) รุ่นที่ 66 กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2558 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูงรุ่นที่ 5
 • พ.ศ.2549 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารประกันสังคมรุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 สำนักงานประกันสังคม
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 • ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศกรีซ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศ ณ กรุงไทเป สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)