ประวัติผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

 

 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล 

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2522

การอบรม

 • พ.ศ.2559 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองบริหารระดับสูง นปส.(10) รุ่นที่ 66 กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2558 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูงรุ่นที่ 5
 • พ.ศ.2549 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารประกันสังคมรุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 สำนักงานประกันสังคม
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 • ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศกรีซ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศ ณ กรุงไทเป สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ 

นางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • นบส.78

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (21 กันยายน 2561)
 • 24 สิงหาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • 25 มีนาคม 2556 แรงงานจังหวัด (อำนวยการระดับสูง)  สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 4 พฤษภาคม 2555 แรงงานจังหวัด (อำนวยการระดับสูง)  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 8 เมษายน 2554 แรงงานจังหวัด (อำนวยการระดับต้น)  สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 22 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
 • 11 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
 • 1 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการฝึกอาชีพ 8  ว ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
 • 30 ธันวาคม 2548 ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการฝึกอาชีพ 8  ว ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • 29 ธันวาคม 2547 นักวิชาการฝึกอาชีพ 8  ว  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 จังหวัดอุบลราชธานี
 • 29 กรกฎาคม 2547   นักวิชาการฝึกอาชีพ 7  ว  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • 27 เมษายน 2541 นักประชาสัมพันธ์ 7    สำนักงานเลขานุการกรม 
 • 1 เมษายน 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6  กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 1 ตุลาคม 2553   อาจารย์ 2 (ระดับ 5-6)  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   กระทรวงศึกษาธิการ
 • 21 พฤษภาคม 2524  อาจารย์ 1(ระดับ 3-4)  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม   กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (58)