ก.แรงงาน จัดสัมมนา "ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...โจทย์ที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไข"

วันที่: 
11 มิถุนายน 2014

 

  นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน            กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...โจทย์ที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไข" ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดแนวทางป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่การแก้ไขปัญหาระดับสากล 24 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

             นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จะจัดสัมมนาทางวิชาการด้านแรงงาน เรื่อง “ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...โจทย์ที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไข” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องธาราเทพฮอล์ล ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สำหรับการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เพื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในประเทศ สภาพปัญหาและสาเหตุ แนวทางการป้องกันและปราบปราม และทิศทางที่จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล" โดยผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย

            อย่างไรก็ตามปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และวิถีชีวิตของคนในสังคมหลายระดับ และมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2551 ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังไม่หมดไป กอปรกับแนวโน้มสถิติเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่สังคมไทยส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ถึงภัยที่เกิดจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์จากการบังคับค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงและที่เกี่ยวเนื่อง ตัดเย็บเสื้อผ้า หรือสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก รวมทั้งการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ

           ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2556 ได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (Tier 2 Watch List) หรือประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยกล่าวว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างเต็มที่ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และยังไม่ได้แสดงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการถูกลดระดับเป็นกลุ่มที่ 3 ที่อาจถูกมาตรการกีดกันด้านการค้าจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐบาลไทยได้เสนอแผนการดำเนินที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากดำเนินการตามแผนจะถือว่าเป็นการแสดงความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

-------------------------------------

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/9 มิถุนายน 2557