ประวัติรองปลัดกระทรวงแรงงาน

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

 วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

 • นปส.41

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (7 ตุลาคม 2558)
 • รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (23 กันยายน 2557)
 • ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (5 มีนาคม 2556)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (23 พฤศจิกายน 2552 )
 • เลขานุการกรม (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานเลขานุการกรม (11 ธันวาคม 2551)
 • เลขานุการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำนักงานเลขานุการกรม (31 ตุลาคม 2550)
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน 8) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง (23 ตุลาคม 2549)
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน 8) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (23 มกราคม 2546)
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน 8) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต (1 ตุลาคม 2543)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (56)
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (42)

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์

นายวิวัฒน์ ตังหงส์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

การศึกษา

 • MASTER OF INDUSTRIAL RELUTIONS  : ปี 2536  : UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  ปี 2527  : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต  : (การเมืองการปกครอง)  : ปี 2523  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 72 ปี 2554
 • นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 1 ปี 2553

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 12 เมษายน 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • 12 เมษายน 2559  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 5 มกราคม 2558 แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง )สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 21 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (อำนวยการ ระดับสูง ) กระทรวงแรงงาน
 • 26  กันยายน 2557  แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการ)อำนวยการ ระดับสูง  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 09 ตุลาคม 2555 แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 01 พฤษภาคม 2553 นักวิเทศสัมพันธ์ (ชำนาญการพิเศษ)  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • 01 ตุลาคม 2552 นักวิชาการแรงงาน (ชำนาญการพิเศษ)  กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 11 ธันวาคม 2551 นักวิชาการแรงงาน(ชำนาญการพิเศษ)  กลุ่มงานแรงงานในต่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • 01 มิถุนายน 2548 นักวิชาการแรงงาน 8 กลุ่มงานแรงงานในต่างประเทศ สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • 25 กุมภาพันธ์ 2548 นักวิชาการแรงงาน 8 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 02 ตุลาคม 2546 นักวิชาการแรงงาน 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการจัดหางาน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2546 นักวิชาการแรงงาน 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน
 • 05 ตุลาคม 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (57)

 

นางเพชรรัตน์ สินอวย

นางเพชรรัตน์ สินอวย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ 1
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 6
 • นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง (27 ตุลาคม 2559)
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (12 พฤษภาคม. 2558)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (3 พฤศจิกายน 2557)
 • ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (6 ธันวาคม 2556)
 • หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี(อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงแรงงาน (30 ธันวาคม 2554)
 • ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (16 พฤศจิกายน 2552)
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (11 ตุลาคม 2551)
 • นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (25 กุมภาพันธ์2547)
 • นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน (4 ธันวาคม 2545)
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว  โครงการพัฒนาด้านบริการ  สถาบันพัฒนาการแรงงานและสวัสดิการสังคม (5 ตุลาคม 2544)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (55)