ประวัติอธิบดี/เลขาธิการฯ

 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์

นายอนุรักษ์  ทศรัตน์
อธิบดีกรมการจัดหางาน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารงานแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับกลาง กระทรวงแรงงาน
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการกรม  โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7  สำนักงาน ก.พ. 

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดนนทบุรี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดตาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดน่าน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดแพร่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • รับราชการครั้งแรก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ระดับ 3 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก   (2555)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (2552)

 

นายสุทธิ สุโกศล

นายสุทธิ  สุโกศล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Arts (Public Policy and Administration) Universuty of Wisconsin - MADISON

การอบรม

 • นปส.41,กบส.1

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (12 พฤษภาคม. 2558)
 • แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง)  สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (30 พฤษภาคม 2555)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน (28 กันยายน 2554)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน (11 ธันวาคม 2552)
 • จัดหางานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  กรมการจัดหางาน (11 ธันวาคม 2551)
 • จัดหางานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน 8) สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  กรมการจัดหางาน (10 พฤษภาคม 2549)
 • จัดหางานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน 8) สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (9 พฤษภาคม 2546)
 • นักพัฒนาสังคม 8  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (9 มกราคม 2546)
 • ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8) สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา (1 ตุลาคม 2543)
 • ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 8) สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส (14 มกราคม 2543)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (54)

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 วุฒิการศึกษา

 •  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก  พัฒนาสังคม สถานศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

 • 21 ม.ค. 2559 – 25  มิ.ย. 2559  นักบริหารระดับสูง(นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน กพ.
 • 01 ม.ค. 2559 – 01 พ.ค. 2559  นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.)รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • 08 ธ.ค. 2556 – 18 ธ.ค. 2556   ดูงาน U.S. Iabour  Laws and combating  trafficking  in  persons ประเทศ   สหรัฐอเมริกา
 • 02 ส.ค. 2533   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดสมรรถนะบุคลากรสำนักปลัดกระทรวงแรงงานรุ่นที่ 9  สถาบันพระปกเกล้า
 • 22 มี.ค. 2552 – 26 มี.ค. 2552   ดูงาน  “ด้านสวัสดิการแรงงานสำหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม  ณ.สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 02 พ.ค. 2551 – 18 ก.ย. 2551   นักบริหารระดับสูง หลักสูตร 1 รุ่นที่ 61  สำนักงาน กพ.
 • 25 เม.ย. 2550 – 03 พ.ค. 2550  ดูงาน ”ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน ”  ณ.ประเทศนิวซีแลนด์
 • 22 ม.ค. 2550 – 31 ม.ค. 2550  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารในภาครัฐ:มุมมองบทบาทหญิงชาย รุ่นที่ 1 สำนักงาน กพ.
 • 08 ส.ค. 2549    การบริหารแผนงานโครงการภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
 • 16 ม.ค. 2549 – 19 ม.ค. 2549   สัมมนาพัฒนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การบริหารงานปีงบประมาณ 2549  จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
 • 27 พ.ย. 2548 – 02 ธ.ค. 2548   การเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2  บ้านปูรีสอร์ท จ.ตาก
 • 30 มิ.ย. 2548 – 01 ก.ค. 2548   ครูฝึกทบทวนและจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กทม.
 • 06 เม.ย. 2548 – 08 เม.ย. 2548   กรอบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 • 10 ก.พ. 2548 – 12 ก.พ. 2548   นักบริหารระดับกลาง(นบก.) รุ่นที่ 30

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • 20 ต.ค. 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 30 ธ.ค. 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 28 ก.ย. 2559 รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 20 มี.ค. 2558 รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 29 ก.พ. 2555 ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกรม สูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 03 ธ.ค. 2553 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 27 พ.ค. 2553 ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 23 ธ.ค. 2552 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)ต้น) กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 11 ธ.ค. 2551 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)ต้น) กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 17 เม.ย. 2549 ผู้อำนวยการกอง (นิติกร8บก.) 
 • 11 ก.พ. 2548 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน8บก.) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 11 พ.ค. 2547 นักวิชาการแรงงาน8 สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 13 พ.ย. 2546 นักวิชาการแรงงาน8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 03 ก.ย. 2540 นักวิชาการแรงงาน8ว กองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 27 ก.ย. 2539 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 17 ม.ค. 2538 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 28 มิ.ย. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน6 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
 • 14 มี.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 03 ธ.ค. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
 • 23 ก.ย. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 24 ส.ค. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 11 มิ.ย. 2536 นักวิชาการแรงงาน6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 15 มี.ค. 2535 นักวิชาการแรงงาน5 กองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 02 ต.ค. 2531 นักวิชาการแรงงาน5 กรมแรงงาน
 • 25 เม.ย. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 15 เม.ย. 2528 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 02 ต.ค. 2526 นักวิชาการแรงงาน4 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมแรงงาน
 • 08 มิ.ย. 2524 นักวิชาการแรงงาน3 กรมแรงงาน

 

 

นายแพทย์สุรเดช  วลีอิทธิกุล
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)  มหาวิทยาลัยชินวัตร

การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารประกันสังคม รุ่นที่ 1 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับสูง (ระดับ 8)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 (ปพม.3) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) กระทรวงแรงงาน (30 ตุลาคม 2557)
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (17 มีนาคม 2557)
 • รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (27 ธันวาคม 2556)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (14 สิงหาคม 2556)
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (10 สิงหาคม 2555)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (27 มกราคม 2555)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม  (11 กุมภาพันธ์ 2554)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม (30 ธันวาคม 2553)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม (29 พฤศจิกายน 2553)
 • ประกันสังคมจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี (1 พฤศจิกายน 2553)
 • ประกันสังคมจังหวัด (นักวิชาการประกันสังคม 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (1 มกราคม 2548)
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการประกันสังคม 8) กองแผนงานและสารสนเทศ (26 กันยายน 2546)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (จังหวัดปทุมธานี) กองประสานการแพทย์ (27 มีนาคม 2546)
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการประกันสังคม 8) กองทะเบียนและประมวลผล (26 มีนาคม 2546 )
 • ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) กองทะเบียนและประมวลผล (20 กันยายน 2544)
 • ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) กองประสานการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพ (1 ธันวาคม 2540)
 • ประกันสังคมจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ (15 ธันวาคม 2538)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (54) (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)