ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประวัติอธิบดี/เลขาธิการฯ

 

ว่าง
อธิบดีกรมการจัดหางาน

 

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

วุฒิการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 43
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
 • หลักสูตรผู้นำการบริหารแรงงาน
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
 • ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

 

ว่าง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

      

 ว่าง
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม