ประวัติผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

นายวิชัย คงรัตนชาติ

นายวิชัย คงรัตนชาติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

วุฒิการศึกษา

 •  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก  รัฐศาสตร์ สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • 30 ธ.ค. 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 27 ก.ย. 2556 รองอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 24 ก.พ. 2555 ผู้อำนวยการ (ผู้ตรวจราชการกรม สูง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 30 ธ.ค. 2553 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 23 ธ.ค. 2552 แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
 • 11 ธ.ค. 2551 แรงงานจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
 • 18 ม.ค. 2551 แรงงานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน8 บก.) สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
 • 06 มิ.ย. 2549 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน8 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 01 ต.ค. 2547 แรงงานจังหวัด (นักวิชาการแรงงาน8 บก.) สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
 • 04 ธ.ค. 2545 นักวิชาการแรงงาน7 ว สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 29 ธ.ค. 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน7 สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา
 • 30 ม.ค. 2540 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร 
 • 15 ธ.ค. 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ประชาสัมพันธ์6 สำนักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 07 ส.ค. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 กรมการปกครอง
 • 01 ธ.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป6 กรมการปกครอง
 • 16 ม.ค. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป5 กรมการปกครอง
 • 01 ธ.ค. 2535 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป5 กรมการปกครอง
 • 01 ม.ค. 2532 เจ้าพนักงานปกครอง4 กรมการปกครอง
 • 01 เม.ย. 2529 เจ้าพนักงานปกครอง3 กรมการปกครอง

  

 

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

วุฒิการศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก การเงิน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • 18 พ.ค. 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 27 ก.ย. 2559 (นักบริหารต้น) ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน 
 • 12 เม.ย. 2559 (นักบริหารต้น) ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 15 มิ.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 15 มิ.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 28 เม.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 10 เม.ย. 2558 (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 03 พ.ย. 2557 (ผู้อำนวยการสูง) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
 • 09 ต.ค. 2557 (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 • 06 ต.ค. 2557 (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก กรมการจัดหางาน
 • 19 ก.ค. 2556 (นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ) กรมการจัดหางาน
 • 18 ม.ค. 2556 (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กรมการจัดหางาน
 • 01 ก.พ. 2553 (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง กรมการจัดหางาน
 • 11 ธ.ค. 2552 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
 • 04 พ.ย. 2552 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
 • 11 ธ.ค. 2551 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน
 • 27 พ.ย. 2551 นักวิชาการแรงงาน8ว กรมการจัดหางาน
 • 05 มิ.ย. 2551 นักวิชาการแรงงาน8ว สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
 • 11 เม.ย. 2551 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมการจัดหางาน
 • 09 มิ.ย. 2547 นักวิชาการแรงงาน7ว กรมการจัดหางาน
 • 15 ม.ค. 2547 นักวิชาการแรงงาน7ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กรมการจัดหางาน
 • 23 ม.ค. 2546 นักวิชาการแรงงาน7ว สภาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 31 ส.ค. 2545 นักวิชาการแรงงาน7 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 31 ต.ค. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานแรงงาน7 ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม
 • 01 เม.ย. 2543 นักวิชาการแรงงาน7 กองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
 • 01 ก.พ. 2542 นักวิชาการแรงงาน7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมการจัดหางาน 
 • 04 ก.ย. 2541 นักวิชาการแรงงาน7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ กรมการจัดหางาน
 • 01 เม.ย. 2541 นักวิชาการแรงงาน7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง กรมการจัดหางาน
 • 15 ส.ค. 2539 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม6 กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
 • 13 ส.ค. 2539 นักวิชาการแรงงาน6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
 • 02 ก.พ. 2539 นักวิชาการแรงงาน6 กรมการจัดหางาน
 • 01 ก.พ. 2539 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน
 • 20 เม.ย. 2537 นักวิชาการแรงงาน6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
 • 23 ก.ย. 2536 นักวิชาการแรงงาน5 ส่วนกลาง กรมการจัดหางาน
 • 15 มี.ค. 2535 นักวิชาการแรงงาน5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 02 ต.ค. 2533 นักวิชาการแรงงาน5 สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมแรงงาน 
 • 12 ต.ค. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 25 เม.ย. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย กรมแรงงาน
 • 31 ม.ค. 2531 นักวิชาการแรงงาน4 กรมแรงงาน
 • 31 ม.ค. 2529 นักวิชาการแรงงาน3 กรมแรงงาน

 

นายสมเกียรติ  บุญทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

วุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิต  สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัญฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากฏหมาย  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (16 มีนาคม 2558)
 • รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฏหมาย  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (19 กันยายน 2557)
 • แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (17 ธันวาคม 2556)
 • แรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (15 ตุลาคม 2554)
 • หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี(อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน (23 พฤศจิกายน 2552)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานสนับสนุนวิชการ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน (11 ธันวาคม 2551)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว  กลุ่มงานสนับสนุนวิชการ  สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงแรงงาน (22 มกราคม 2546)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8  กลุ่มระบบข้อมูลและแผนงาน  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (30 เมษายน 2542)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (56)

 

พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร

พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

 

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง