ประวัติผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต  วิทยาลัยการค้า

การอบรม

 • นพร.1/40
 • นปส.65

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวง (18 กุมภาพันธ์ 2561)
 • 4 ตุลาคม 2559    รองอธิบดี (บริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 23 พฤษภาคม 2559    ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • 03 พฤศจิกายน 2557    ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (อำนวยการ ระดับสูง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 22 พฤษภาคม 2556    ผู้อำนวยการสถาบัน (อำนวยการ ระดับสูง) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 07 พฤษภาคม 2552    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ชำนาญการพิเศษ) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • 11 ธันวาคม 2551    ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ) 
 • 24 ตุลาคม 2551    นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 08 มีนาคม 2549    นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 31 มกราคม 2547    นักวิชาการฝึกอาชีพ 8ว สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 31 มกราคม 2546    นักวิชาการฝึกอาชีพ 7ว สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 04 สิงหาคม 2540    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 • 02 มิถุนายน 2536    เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 สำนักงานเลขานุการกรม
 • 01 มิถุนายน 2536    เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 05 พฤษภาคม 2536    นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 15 มีนาคม 2535    นักวิชาการเงินและบัญชี 5 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 01 สิงหาคม 2534    นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรุงเทพมหานคร)
 • 02 ตุลาคม 2533    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 กรมแรงงาน
 • 24 เมษายน 2532    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 กรมแรงงาน
 • 02 ตุลาคม 2529 นักวิชาการเงินและบัญชี 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
 • 20 มิถุนายน 2527 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (60)

 

 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัญฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (บงส.) รุ่นที่ 5
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2559
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • การบริหารยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 6
 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 78
 • กฎหมายมหาชน รุ่น 15

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (18 กุมภาพันธ์ 2561)
 • 4 ตุลาคม 2559   รองอธิบดี (บริหาร ระดับต้น) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 03 พฤศจิกายน 2557   ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 20 สิงหาคม 2555   ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการ ระดับสูง) กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 15 ธันวาคม 2553   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
 • 28 มกราคม 2553   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
 • 11 พฤศจิกายน 2552   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
 • 11 ธันวาคม 2551   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานทะเบียนกลาง  สำนักแรงงานสัมพันธ์
 • 17 กันยายน 2550   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานทะเบียนกลาง  สำนักแรงงานสัมพันธ์ 
 • 23 มกราคม 2546   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • 22 พฤษภาคม 2544   นักวิชาการแรงงาน 8ว  กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 4 กองแรงงานสัมพันธ์
 • 01 ตุลาคม 2540   นักวิชาการแรงงาน 7ว  กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 4 กองแรงงานสัมพันธ์
 • 27 กันยายน 2539  นักวิชาการแรงงาน 6  กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ 4 กองแรงงานสัมพันธ์
 • 16 พฤศจิกายน 2537   นักวิชาการแรงงาน 6  ฝ่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กองแรงงานสัมพันธ์
 • 02 ตุลาคม 2534   นักวิชาการแรงงาน 5  สำนักงานทะเบียนกลาง  กองแรงงานสัมพันธ์
 • 24 เมษายน 2532   นักวิชาการแรงงาน 4  สำนักงานทะเบียนกลาง  กองแรงงานสัมพันธ์
 • 02 ตุลาคม 2530   นักวิชาการแรงงาน 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย
 • 22 พฤษภาคม 2528   นักวิชาการแรงงาน 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (58)

 

 

 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล 

นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2522

การอบรม

 • พ.ศ.2559 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองบริหารระดับสูง นปส.(10) รุ่นที่ 66 กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2558 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูงรุ่นที่ 5
 • พ.ศ.2549 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารประกันสังคมรุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน – ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 สำนักงานประกันสังคม
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 • ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
 • ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศกรีซ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศ ณ กรุงไทเป สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

 

 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 

 

 นายธวัช เบญจาทิกุล 

นายธวัช เบญจาทิกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน