ประวัติที่ปรึกษาฯ ระดับ 10

 

นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ 

นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน

 

 

นายสมภพ ปราบณรงค์ 

นายสมภพ ปราบณรงค์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฏหมาย

 

 

นางพรพรรณ ศุภนคร

นางพรพรรณ  ศุภนคร
ที่ปรึกษาประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม