ประวัติที่ปรึกษาฯ ระดับ 10

 

พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร

พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
ที่ปรึกษาวิชาการแรงาน

 

 

 

(ว่าง)
ที่ปรึกษากฏหมาย

 

 

นางพรพรรณ ศุภนคร

นางพรพรรณ  ศุภนคร
ที่ปรึกษาประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม