ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ นายธวัช เบญจาทิกุล นายสุรพล พลอยสุข
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ 
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์  นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ นางทิพวรรณ  กลิ่นแก้ว นายภูมา ธรรมกุล