Forced Labour

 

 

คำแปล      : แรงงานบังคับ

คำอธิบาย  : แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำคืองานหรือบริการที่บังคับให้คนทำเพื่อเป็นการลงโทษโดยที่คน
เหล่านั้นไม่ได้สมัครใจทำ บุคคลอาจถูกบังคับใช้แรงงานด้วยการขู่ การใช้ความรุนแรงทางกาย หรือการทารุณทาง
เพศ บางครั้งเหยื่ออาจถูกกักขังและบางครั้งเป็นแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำอาจมีหลาย
รูปแบบ