Website Policy

 นโยบายเว็บไซตของกระทรวงแรงงาน (Website Policy of Ministry of Labour)

1. วัตถุประสงค

เว็บไซตกระทรวงแรงงาน ไดจัดทําขึ้นเพื่อ ใหบริการแกประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่กระทรวงแรงงานไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที

2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต

2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรีไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

2.4 กระทรวงแรงงาน ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกระทรวงแรงงาน อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ

2.5 กระทรวงแรงงาน อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของ

ผูใชบริการได

2.7 ในกรณีที่กระทรวงแรงงาน หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการกระทรวงแรงงาน มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา

3. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอที่ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอแกกระทรวงแรงงาน อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง

3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของกระทรวงแรงงาน และไมขัดตอกฎหมายกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ(การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่กระทรวงแรงงานจัดเตรียมไวใหเวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นไดผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ

3.4 ผูใชบริการจะไมทําสําเนาคัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆเวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได

3.5 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึงบริการ

3.6 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงกระทรวงแรงงานในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น กระทรวงแรงงาน มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง

ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และกระทรวงแรงงาน ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ

กระทรวงแรงงาน หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาว การเชื่อมโยงมายังเว็บไซตกระทรวงแรงงาน

4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กระทรวงแรงงาน ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตของ กระทรวงแรงงาน ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกระทรวงแรงงาน แลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว กระทรวงแรงงาน ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายัง

เว็บไซตของกระทรวงแรงงาน หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

5.1 กระทรวงแรงงาน จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใช

เว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง

ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวากระทรวงแรงงาน จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ไมรับผิดตอ

ผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใช

เว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา กระทรวงแรงงาน จะไม

ตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

6.1 กระทรวงแรงงานหรือผูใหอนุญาตแกกระทรวงแรงงาน เปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย แตเพียงผูเดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการ ซึ่งกระทรวงแรงงาน หรือผูใหอนุญาตแกกระทรวงแรงงาน เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ กระทรวงแรงงาน กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก กระทรวงแรงงาน

6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของ กระทรวงแรงงาน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรจากกระทรวงแรงงาน

7. กฎหมายที่ใชบังคับ

    การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย


 จัดทําเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

  ดาวน์โหลดนโยบายเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (Website Policy of ministry of labour)