ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วิธีไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายการไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

 

          1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป 
          2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน 
          3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน) 
          4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน 
          5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

 

 

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

          -บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนก็อาจทำผิดกฏหมายได้อย่าเชื่อใจง่าย ๆ บริษัทจัดหางานที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

          - ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต 
          - ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน 
          - เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน 
          - เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที

          - ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อไว้ 
          - ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต 
          - ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง 
          - ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

 

 

 

2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

           เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

          สถานที่รับสมัคร 
               - ต่างจังหวัด สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
               - กรุงเทพฯ สมัครที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IOM และประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์  0-245-1034  สำนักจัดหางานกรุงเทพทุกพื้นที่

 

          เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
               - รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป 
               - สำเนาทะเบียนบ้าน 
               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
               - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
               - เนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

         
ขั้นตอนการจัดส่ง  
               1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัว ณ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบพร้อมเอกสาร ดังนี้

                       - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 โหล 
                       - หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 7 ฉบับ 
                       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 7 ฉบับ 
                       - สำเนาทะเบียนบ้าน 7 ฉบับ 
                       - สำเนาหลักฐานทางการทหาร 7 ฉบับ 
                       - ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ (กรณีช่าง) 
                       - ใบรับรองผ่านการตรวจโรค (ตามสถานพยาบาลที่กำหนด) 
               2. ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่กองกำกับการตำรวจสันติบาล 
               3. ชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าวีซ่า ค่าบัตรสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง
               4. เข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง 
               5. ทำบัตรสมาชิกกองทุนฯ 
               6. เจ้าหน้าที่ส่งคนงานที่สนามบิน และเมื่อถึงประเทศที่คนงานไปทำงานจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานในต่างประเทศมารับที่สนามบิน

          ข้อแนะนำ 

          คนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ควรเตรียมหนังสือเดินทางไว้ล่วงหน้า เนื่องจากนายจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีหนังสือเดินทางก่อน

 

 

 

3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน  

          กรณีนี้นายจ้างอาจมีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศหรืออาจประมูลงานได้  จึงส่งคนงานที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานคนงาน ดังกล่าวยังมีฐานะเป็นลูกจ้าง ของนายจ้างในประเทศไทยจึงได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวน

 

 

4 . นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน 

          ลักษณะนี้นายจ้างต้องขออนุญาตพาลูกจ้างในโครงการส่งไปฝึกงานต่างประเทศหรือบริษัทแม่หรือเครือข่ายเป็นการเรียนรู้พัฒนา ฝีมือลูกจ้างให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

 

5. คนงานแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง

          กรณีนี้คนงานที่ติดต่อหางานต่างประเทศหรือจากคำแนะนำของญาติพี่น้อง เพื่อนหรือคนงานที่ทำงานครบตามสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย และจะเดินทางกลับไปทำงานอีกต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน

 
          เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป  
                - หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้
                - บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี) 

                - หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9

                - รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ 
                - สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา - บัตรสมาชิกกองทุน 
                - หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด

           
          การลงทะเบียน 
          การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศเป็นมาตรการที่ใช้คุ้มครองคนหางานเพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงโดยสาย  หรือนายหน้าจัดหางาน ตลอดจนลดค่าใช้ของคนหางานในการสมัครงาน และการติดตามว่าจะได้เดินเมื่อใด

         
คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 
                - มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง 
                - มีฝีมือในตำแหน่งที่จะลงทะเบียน

                - มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
                - อายุระหว่าง 20-40 ปี 

          ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก 

                - สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน 
                - สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่ 
                - อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง 
                - ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร
                - เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
                - หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที 
                  

          การลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศวิธีการลงทะเบียน 
          ไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ทะเบียนฯสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่หรือฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พร้อมหลักฐานดังนี้ 
                 - บัดรประจำตัวประชาชน 
                 - หลักฐานการศึกษา 
                 - ใบรับรองทดสอบฝีมือ 

          กรอกแบบลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  

          ให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว และไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ไหน รายชื่อของท่านจะอยู่ในศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ลงทะเบียนแล้วขอให้ท่านส่งไปรษณียบัตรถึงศูนย์ทะเบียนฯ เพื่อยืนยันความประสงค์จะไปทำงานทุกวันที่ 25 ของเดือน

          ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ  

          ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก เป็นเงิน 35 บาท (รวมเป็น 1,035 บาท) ติดต่อทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันมีสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ 4 แห่ง  คือ

               1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร : 981-7170-99, 981-7200-19. 
               2. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 โทรศัพท์ 531-1841 
               3. ศูนย์การค้าอิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 โทรศัพท์ 744-0893 
               4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทรศัพท์ 884-8820-28

                - ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัดงานประกาศรายชื่อไว้
                - ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือ เรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท 
                - ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท
                - ไปทำงานประเทศอื่นๆ เสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้าง ที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่งไม่เกิน 15,000 บาท
                - ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน 8,000 + 15,000 = 23,000 บาท


 แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ (สรต.) กรมการจัดหางาน