พระราชดำรัสสุลต่านในพิธีเปิดสมัยประชุมสภาพระราชบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (State Legislative Council) วันที่ 1 มีนาคม 2554 (Don’t be left behind with “ Wait & Watch ” attitude อย่าปล่อยปละละเลย ด้วยนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งและการนิ่งดูดาย)

 

 

 

 

สุลต่านบรูไน มีพระราชดำรัสหลายประการ โดยเน้นย้ำให้ชาวบรูไนและทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการทำหน้าที่  ปรับปรุงนิสัยและทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญและ ความสงบสุขของประเทศ ได้แก่

 

1.  ให้ลบล้างนิสัยปล่อยปละละเลย หรือนิ่งเฉย ปล่อยให้เสียโอกาส นิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข และขอให้ทุกคนช่วยกันเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

 

2.  หน่วยงานของรัฐต้องหยุดยั้งการลักลอบขนถ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ทางการให้งบอุดหนุน (subsidized) และขอให้ลบล้างนิสัยที่ไม่ดีในการใช้สินค้าที่ทางการให้งบอุดหนุนอย่างสิ้นเปลือง ( ข้าว น้ำตาล  และสาธารณูปโภคพื้นฐาน)

 

3.  ประเทศบรูไน ยังต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายประจำวันหลายประการ ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพและความระมัดระวังของประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น  เศรษฐกิจของโลก ซึ่งเพิ่งจะฟื้นตัวจากวิกฤติ จากการมีอัตราเงินเฟ้อที่เป็นภาระในการดำรงชีวิตในสังคมโลก จนเสี่ยงต่อความสงบสุขของบางประเทศ  เหตุผลที่ประชาชน บรูไนยังคงปลอดภัยจากแรงกดดันของเงินเฟ้อ เป็นเพราะการดำเนินการโดยความมุ่งมานะของรัฐบาลที่ใช้เงินอุดหนุน (subsidize) ปัจจัยอุปโภคบริโภคพื้นฐาน รัฐบาลของพระองค์  ต้องการเพียงความรู้สึกสำนึกขอบคุณเท่านั้น  และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยดังกล่าวอย่างสิ้นเปลือง  ซึ่งแม้จะยังคงมีการลักลอบขนถ่ายสินค้า สิ่งต้องห้ามอยู่ จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยคุ้มครองที่จะป้องกันและยังทรงชี้ถึงปัญหาการค้างจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟของประชาชนที่มากเป็นร้อยล้านเหรียญ ซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีที่ควรเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

 

4.  เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินนั้น จะไม่มีหลักประกันของความมั่นคง หากไม่มีการจัดการอย่างชาญฉลาด ซึ่งสามารถที่จะเอาบทเรียนจากบางประเทศที่เกิดเงินฝืดเคือง เนื่องจากการใช้อย่างสิ้นเปลืองและการคอรัปชั่น เป็นต้น

     จึงต้องมีความร่วมกันเพื่อเพิ่มผลผลิตของชาติ  ซึ่งก็จะเพิ่มความมีประสิทธิภาพตามมา  จะมีการเพิ่มหน่วยงานในกระทรวง และสำนักงานต่างๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งเป็นโอกาสของเยาวชนในการมีงานทำด้วยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

 

5.  รัฐบาลจะได้มีการอบรมในเยาวชนเพื่อยกระดับความเป็นนักธุรกิจ  ซึ่ง กระทรวงการศึกษา ได้มีการเน้นหนัก ปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  และหวังว่าการศึกษาทุกระดับของเอกชนจะเพิ่มความก้าวหน้าทางธุรกิจและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

ในตอนท้ายองค์สุลต่านแห่งบรูไน ได้ย้ำให้สมาชิกสภาฯ ได้ทำงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายต่อไป เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่งต้องแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมโดยผ่านการปรึกษาหารือกันในสภานี้ และทรงแสดงความยินดีกับประธานสภาคนใหม่ YB Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datu Perdana Menteri Dato Laila Utama Haji Ibrahim และหวังว่าประธานสภาคนใหม่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ และรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อชื่อเสียงที่ดีของสภา ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ และแสดงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของชาติ และทรงแสดงความชื่นชมประธานสภาเดิม YB Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr) Kamaludin Al-Haj ibni Al Marhum Pg Bendahara Pg Anak Hj Mohd Yassin fh;pที่ได้ทุ่มเทกำลังรับใช้ชาติอย่างเต็มกำลัง

 

 

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ Boneo Bulletin ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2554