นายจ้างมาเลเซียขอให้รัฐบาลต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนงานก่อสร้างต่างชาติ

 

สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างแห่งประเทศมาเลเซีย (Master Builders Association Malaysia: MBAM) ได้ร้องขอให้รัฐบาลมาเลเซียขยายอายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติเพิ่มอีก 5 ปี (จากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี)

นายกสมาคมผู้รับเหมาฯ (Mr. Kwan Foh Kwai) แจ้งว่า ขณะนี้มาเลเซียกำลังขาดแคลนแรงงานภาคการก่อสร้างอย่างหนัก ประกอบกับแรงงานก่อสร้างท้องถิ่นจำนวน 176,000 คน จากจำนวน 502,493 คน หรือประมาณ 35% กำลังล่วงเข้าสู่อายุ 50 ปี และส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเกษียณอายุทำงานในปี 2017 จึงเกรงว่าภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานภาคการก่อสร้าง ทั้งแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะคนงานระดับช่างฝีมือ จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 10 และต่อแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเลเซีย (Economic Transformation Program: ETP) ของรัฐบาลด้วย

นอกจากนี้ Mr. Kwan Foh Kwai ยังได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาลดค่าทำประกันสุขภาพ จำนวน 120 ริงกิต (ประมาณ 1,200 บาท) ต่อปีต่อคน ที่แรงงานต่างชาติจะต้องจ่าย ตามระเบียบข้อบังคับใหม่ที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้แรงงานต่างชาติ ซึ่งอาจทำให้แรงงานต่างชาติตัดสินใจไม่เดินทางมาทำงานในประเทศมาเลเซีย

จากข้อมูลตำแหน่งงานว่าง สำรวจโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย เมื่อเดือนธันวาคม 2553 จำแนกตามรัฐและภาคอุตสาหกรรม พบว่า มีตำแหน่งงานว่างภาคการก่อสร้างทั่วประเทศ จำนวน 19,346 ตำแหน่ง รัฐยะโฮร์ มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ จำนวน ๖,๖๑๑ ตำแหน่ง รองลงมาคือรัฐสลังงอร์   และกรุงกัวลาลัมเปอร์ 3,809 ตำแหน่งและ 3,063 ตำแหน่ง ตามลำดับ  อย่างไรก็ตาม แรงงานที่ขาดแคลนส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับคนงานทั่วไป

สนร. มาเลเซีย มีความเห็นว่า หากการเรียกร้องดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล จะเป็นผลดีต่อคนงานก่อสร้างชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนงานที่กำลังจะสิ้นสุดใบอนุญาตทำงานปีที่ 5 และประสงค์จะทำงานกับนายจ้างต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา มีคนงานก่อสร้างไทยหลายรายแจ้งความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างปีที่ 6 กับนายจ้าง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย คนงานเหล่านี้เป็นคนงานระดับช่างฝีมือ และเป็นคนงานที่มีประสบการณ์มาก ทำให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาเลเซีย