ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.บรูไนให้คำแนะนำ ในการทำหนังสือเดินทาง

       

 

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

       บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิกการใช้

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

      1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูติบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริง)

      2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

      3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง)

      4. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

      4.1 กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของ มารดาแต่ผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

      4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนาม ให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

      4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น(ฉบับจริง)และนำ มาแสดง

      5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดาตัวจริง (หากมี)

 ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง

      1. แสดงเอกสาร

      2. วัดส่วนสูง

      3. กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่ไปรษณีย์

      4. สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

      5. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียนการทำหนังสือเดินทาง

         1. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000.-บาท

         2. คำจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) 35.-บาท

 คำแนะนำ

      1. ผู้มีหนังสือเดินทางที่อายุใช้งานเหลือ 6 เดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามายกเลิกด้วย

      2. ผู้รับบริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.02-981-7278 , 02-981-7171 ต่อ 2101-5

 

 

 

 

                        ***หนังสือเดินทางเป็นเอกสารของทางราชการไทยใช้แสดงตนในการเลือกตั้งได้