สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศและเครือข่าย ณ โรงเรียนหลอกซินถ่อง (Lok Sin Tong ) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดอบรมอาสาสมัครแรงงาน ในต่างประเทศและเครือข่าย ภายใต้โครงการเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหลอกซินถ่อง (Lok Sin Tong ) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ภารกิจของอาสาสมัครแรงงาน โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช การมอบเข็มอาสาสมัครแรงงานดีเด่น การมอบประกาศณียบัตรและบัตรอาสาสมัครแรงงาน ในต่างประเทศ การบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน กฎหมายแรงงานท้องถิ่น ช่วงบ่ายมีการเข้ากลุ่มตามพื้นที่การปฎิบัติภารกิจและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และรับประทานอาหารร่วมกัน มีอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ และเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมจำนวน ไม่น้อยกว่า 80 คน