สนร. สิงคโปร์ จัดสอบ มสธ.

 

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจกินายน 2560 สนร. สิงคโปร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ให้จัดสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ ห้องสำนักงาน สนร. สิงคโปร์ โดยมีนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 33 คน การจัดสอบทั้งสองวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย