สนร. สิงคโปร์ ร่วมยินดีงานเลี้ยงขอบคุณแรงงานไทย

               วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร. สิงคโปร์ ได้รับเกียรติร่วมงานกิจกรรมขององค์กรศาสนาคริสต์ Victory Family Center ซึ่งมีเครือข่ายระหว่างคนท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ เลี้ยงขอบคุณแรงงานต่างชาติที่เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศสิงคโปร์โดยรวมแรงงานไทยทุกคนด้วย เป็นการรวมกลุ่มและพบปะกันของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ และมีกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย รวมทั้งการแสดงทักษะความสามารถด้านต่างๆของแรงงานไทย  และยังมีขอบขวัญรางวัลจับฉลากแก่แรงงานไทยด้วย ในการนี้  สนร.สิงคโปร์ ได้พบปะพูดคุย สอบถามถึงสภาพการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ และให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน