• ก.แรงงานมุ่ง “ประชารัฐ” แก้ขาดแคลนแรงงาน

   พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในทุกด้าน รวมทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนักลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายการเพิ่มทักษะฝีมือกำลังแรงงานไทยในรูปแบบ “ประชารัฐ”

 • รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง

  รางวัลชีวิตผู้เข้าแข่งขันฝีมือช่าง

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

 • ‘ปลัดแรงงาน’ เผย สหรัฐฯ สนใจการสำรวจแรงงานเด็ก

  ก.แรงงาน หารือที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาประเด็นนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ ‘ปลัดแรงงาน’ เผย สหรัฐฯ ให้ความสนใจการทำแบบสำรวจเรื่องแรงงานเด็ก พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

 • ก.แรงงาน MOU ร่วม 14 องค์กร ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

  นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับเครือข่ายรวม 14 องค์กร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 • นานาประเทศพร้อมร่วมไทยแก้ปัญหาประมง

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมประชุม The SeaWeb Seafood Summit  ณ ประเทศมอลตา ระหว่าง 1-3 ก.พ. 59 พร้อมด้วย ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง, Mr. Steve Trent ผู้อำนวยการ EJF (มูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม) และ Mr.Ally Dingwall เจ้าของธุรกิจ Sainburi's ประเทศสหราชอาณาจักร

ข่าว

11/02/2559
            ก.แรงงาน เปิด “โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super Cluster ยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อรองรับ New Engine of Growth” ระดมความคิดเห็น ปรับปรุงการดำเนินงาน AHRDA...
10/02/2559
            กระทรวงแรงงาน อบรมข้าราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ล่ามและงานพิธีการทูต...
10/02/2559
           กระทรวงแรงงาน ยกมาตรการ “การทำงานอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ตั้งเป้าฯ ปี 59 พัฒนาฝีมือคนไทย กว่า 1.2 ล้านคน เน้นสาขา โลจิสติกส์ ยานยนต์ ท่องเที่ยว ช่างเชื่อม ไอที...
10/02/2559
             ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ  H.E. Mr.Khaga Nath Adhikari เอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล...
03/02/2559
หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร โทร.022321194 ,022321203 รายละเอียดงาน Tor โทร.022321341 ,022321336 เพิ่มเติม สำหรับบริษัทที่เข้ามารับเอกสารไปแล้ว...
11/02/2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร...
11/02/2559
เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559   รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE...
11/02/2559
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน (คณะที่ 6) นำทีมคณะทำงานออกตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลจังหวัดชัยนาท...
11/02/2559
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2559...
05/02/2559
  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของเยอรมนี คาดหวังที่จะให้ผู้อพยพเข้าทำงาน   ผลการสำรวจโดยบริษัท Ernst & Young (EY) พบว่า...
05/02/2559
  เยอรมนีมีจำนวนผู้ว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่การรวมประเทศ   สถิติจากสำนักงานสถิติแห่งสหพันธ์ฯ ระบุว่า  อัตราผู้ว่างงานปี 2558 ลดลง 140,000 คน หรือลดลงเฉลี่ยทั้งปี 6.7 เปอร์เซนต์...
04/02/2559
ทีมงาน สนร.บรูไน นำโดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้ไปเยี่ยมคุณหนิงฯ อาสาสมัครแรงงานและเจ้าของร้านอาหาร Sawaddee House ที่เขต Jerudong และเยี่ยมแม่ครัวคนไทยจำนวน 2 คนซึ่งได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดี...
04/02/2559
 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นางสุชาดา ชี้เจริญ  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงาน JITCO New Year Cocktail Party ที่องค์กร Japan...
05/02/2559
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ายอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558 มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา มายื่นต่อใบอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 1,049,326 คน...
04/02/2559
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (2 ก.พ.) ขยายระยะเวลาการจดทะเบียบแรงงานต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ออกไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2559...
04/02/2559
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงค์สุวรรณ ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ได้มอบหมายให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ รองประธาน กนร. รับผิดชอบทั้งงานในส่วนของ ศปมฝ....
04/02/2559
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การหางานให้คนไทยมีงานทำ ซึ่งในส่วนของการดูแลแรงงานนอกระบบ ถือเป็นนโยบายสำคัญหน่วยงานจะต้องมีข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทำและมีรายได้ที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะ...

ตลาดนัดแรงงาน

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ธันวาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน จํานวน 10,391,761 คน มีอัตราการขยายตัว 3.61% (YoY)ซึ่งชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 3.78% (YoY)สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนธันวาคม 2558  
ผู้ว่างงานจํานวน 2.55 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 39.16 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.87 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 3.74 หมื่นคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน : รางวัลชีวิตผู้เข้าแข่งขันฝีมือช่าง