น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นโยบายรัฐบาล

stratup7
mol
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

Gov
mol
2558
echoenglish
20

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

แรงงานพูดอังกฤให้ได้ 11102559
จ้างคนพิการเพิ่ม 11102559
ผลงาน2ปี-2 11102559
ผลงานรอบ2ปี 11102559
ข้าราชปรับตัวให้ทัน 11102559
ข้าราชปรับตัวให้ทัน 11102559
ต้องแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 11102559
หลักการปฎิบัติกิจให้บรรลุเป้าหมาย 11102559
เร่งแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
บริการหางานให้ผู้สูงอายุ11102559
การขับเคลื่อนประเทศ4.0 11102559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา  สปส. 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
10may
PRDSD
mol
mol
mol
safety
1may
1may
mol
ccpl
3lv
4m
19
mol
mol
mol
1315
mol
mol
EJF
6759
2558
OSS
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
1871
Corruption
mol
mol4
Growth
6
mol
mol
mol
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
EU
mol
3day
59
290259
mol
Smarttraining
mol
smartlabour
90days
129
10957
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
90
AEC
mol
mol
issue
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
mol
mol
mol
mol
mol
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
sso
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
productivity
6s
90228
civilstate
S4817028
seaman
malta
smartjob
dlpw02
clmv
dlpw59
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559

ข่าว

25/10/2559
            กระทรวงแรงงาน จัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ มุ่งพัฒนาแรงงาน สร้างความตระหนักรู้ พร้อมต่อยอดการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกภาคส่วน และกำหนดทิศทางการบริหารแรงงานที่ชัดเจน...
24/10/2559
           ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคุณพรวิมล ดิษฐกุล ภริยา ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยให้การต้อนรับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
24/10/2559
           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท...
24/10/2559
 ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน " วันปิยมหาราช "...
13/10/2559
 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโครงการ "...
13/10/2559
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559  และวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง กอ.รมน.จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง...
30/09/2559
เมื่อวันที่  26 กันยายน 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาโดย นางสาวอารีย์  การธิโร แรงงานจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า...
20/09/2559
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  นางสาวกันยา ศรีขาว  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.)...
23/09/2559
  ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน ในงาน “The 3rd Thai Festival 2016” ณ เมือง Kiel   เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์...
20/09/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการอภิปราย หัวข้อ กฎหมายแรงงาน-การทำงานในสหภาพยุโรป ณ Ban Ying กรุงเบอร์ลิน     เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 Ban Ying ศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำต่อต้านการค้ามนุษย์...
23/09/2559
การจ้างแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร์         ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ (Retirement and Re-Employment Act- RRA) โดยกำหนดเกษียณอายุลูกจ้างต้องไม่ต่ำกว่า 62 ปี...
16/09/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานประกันสังคม นำโดยนายรักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ ร่วมกับแพทย์หญิงจันทร ภักดีไทย...

กิจกรรมประชารัฐกระทรวงแรงงาน

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กรกฎาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จํานวน 10,176,391 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทํางานเพิ่มขึ้นถึง 213,543 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกรกฎาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.91 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.84 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.40 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.26 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน ตอน "การบังคับใช้กฎหมายอาชีพเสี่ยง ช่างไฟฟ้าฯ ต้องมีหนังสือรับรอง"

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์