ข่าว

22/05/2558
            ก.แรงงาน ชี้แรงงานต่างด้าวได้ประโยชน์ “รายงานตัวทำบัตรสีชมพูใหม่” มีสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานที่ถูกกฎหมาย เร่งนายจ้างรีบพาไปรายงานตัว หากพ้นกำหนด 30 มิ.ย. 58 พร้อมใช้มาตรการเด็ดขาด    ...
14/05/2558
           ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ออกรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ (คสช.) กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง นโยบายของกระทรวงแรงงาน...
08/05/2558
          รมว.แรงงาน เผย รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ฯ เห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี 60 – 69 คืบหน้า อนุสัญญาฯ ฉ.187 หวังให้คนทำงานมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นมาตรฐานสากล เตรียมเข้า ครม...
22/05/2558
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...
22/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการประชาชนวันนัดพบแรงงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ็กซี สาขาสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558             
22/05/2558
 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงรงงาน และ จนท. สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่เดินทางมาลงพื้นที่ให้คะเเนน ชมรม...
22/05/2558
สภานิติบัญญัติไต้หวันได้ผ่านร่างกฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไขในวาระที่ 3 ปรับลดจำนวนชั่วโมงทำงานลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 2 สัปดาห์ ทำงานไม่เกิน 84 ชั่วโมง เป็นสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1...
21/05/2558
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สนร. สิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายธนิช นุ่มน้อย และผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมในโอกาสเดินทางมาตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์...
19/05/2558
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม เยี่ยมฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  โดยนางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)...
21/05/2558
 นายอาทิตย์ อิสโม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) และมูลนิธิ นิคม...
20/05/2558
 เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  
19/05/2558
 นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 กล่าวว่า กำลังจัดเตรียมโครงการสัมมนา เรื่องกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2559 และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ...

กิจกรรมวันนี้

สถิติสำคัญ

เดือนเมษายน 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.24 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.28 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 37.53 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 4.30 แสนคน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ