ข่าว

28/05/2558
              ก.แรงงาน ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนและแผ่นดิน จัดบรรยายธรรม น้อมนำหลักธรรม พัฒนาจิต...
27/05/2558
         ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ เผย ปรับมาตรฐานแรงงานไทย สู่ระดับมาตรฐานโลก เชื่อหากบริษัทมีมาตรฐานแรงงานไทย ปัญหาการค้ามนุษย์จะจบสิ้น แนะผู้ประกอบการทำงานแบบเดิมไม่ได้ พร้อมที่จะปรับตัวเองเข้าสู่มาตรฐานสากล...
28/05/2558
        'รัฐมนตรีแรงงาน' เผย กรณี สรส.ยื่นหนังสือขอขึ้นค่าจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 %ตามข้าราชการ มีขั้นตอน มีหลายองค์ประกอบพิจารณา คำนึงถึงผลประกอบการ ความก้าวหน้าในการทำงาน ผลตอบแทนที่ประชาชนได้รับ ย้ำ ก.แรงงาน เป็นประตูแรก...
29/05/2558
            รมว.แรงงาน เดินหน้าลดเหลื่มล้ำ ลดคนว่างงาน จับคู่คนหางาน คนจ้างงานเพื่อคนไทยมีงานทำ เร่งขยายบริการศูนย์ Smart Job Center ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมยกศักยภาพทุกคนให้สูงขึ้น ร่วมมือเอกชนผุดโครงการ CSR  ...
29/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล และที่ว่าการอำเภอ เปิดฝึกอาชีพ  ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ ...
29/05/2558
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 นางนิรมล หมื่นจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย จนท.ตามคำสั่งชุดปฏิบัติการกระบี่สีขาว ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ /...
29/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยนายนนทกันต์ จันทร์จุลเจิม นักวิชาการแรงงานชำนาญกาญ ร่วมเป็นทีมงานให้กับสถานประกอบการ ในโครงการตรวจเยี่ยม สถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขันระดับประเทศ...
29/05/2558
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายธานี  ธัญญาโภชน์) เป็นประธานเปิดงาน...
28/05/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ เมืองฮันโนเวอร์               ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน...
28/05/2558
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางสาวสดุดี กิตติสุรรณ  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  สนร.ไทเป ร่วมการประชุม 4 ประเทศต้นทางผู้ส่งออกแรงงาน (อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย)  ณ ภัตตาคารเซี่ยงไฮ้ กรุงไทเป  ...
22/05/2558
 นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคนรักร่วมเพศและคนข้ามเพศสากล (International Day against Homophobia and Transphobia 2015) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.00-12.30 น. ที่ ILO...
22/05/2558
   ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 37 /2558 คนเยอรมันทำงานจนเลยวัยเกษียณมากขึ้น   ผลการศึกษาโดยสถาบันเศรษฐกิจแห่งเยอรมัน ณ เมืองโคโลญจน์พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนคนเยอรมันที่ทำงานจนเลยวัย 65 ปีเพิ่มมากขึ้น...
29/05/2558
 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี  อ่านต่อได้ที่ : http://www...
29/05/2558
 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/ryt9/...
25/05/2558
 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน สมเกียรติ เรือนทองดี ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดเชิงคุณภาพ "e-JOB EXPO 2015 @ Fortune Town" โดยมี นคร ศิลปอาชา และ สุเมธ มโหสถ ร่วมงาน ณ ลาน กิจกรรมชั้น 3...
25/05/2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการบูรณาการงานของกระทรวงต่างๆ...

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน เมษายน 2558

ภาวะการจางงานในตลาดแรงงานอยูในภาวะปกติ มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม 10,058,715 คน (ขยายตัว 2.69% เทียบเดือนมีนาคม 2558) การวางงานจากตัวเลขผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในระบบประกันสังคม 122,750 คน (ขยายตัว 10.44% เทียบเดือนมีนาคม 2558) การเลิกจางจากตัวเลขผูถูกเลิกจางที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 6,395 คน มีอัตราชะลอตัว (YoY) อยูที่ -1.68 % ซึ่งเปนการชะลอตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 2
รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนเมษายน 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.24 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.28 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 37.53 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 4.30 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ