ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน ”วันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2562” จัดโดยกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

 • นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดอบรมนักบริหารแรงงาน สร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 • นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พบปะนายจ้าง ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานในไร่องุ่นทางภาคกลางของอิสราเอล เผย แรงงานไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี พอใจกับสภาพการทำงาน รายได้งามส่งเงินกลับบ้านอย่างน้อยเดือนละ 30,000 บาท เน้นย้ำ ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขและยาเสพติด 

 • นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ไปทำงานเกษตรทางตอนเหนือและตอนกลางของอิสราเอล เผย แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง และมีรายได้ดี เฉลี่ยเดือนละ 40,000 - 48,000 บาท เน้นย้ำ มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เก็บเงินส่งกลับครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขและยาเสพติด

 • นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เดินทางไปพบปะนายจ้างและตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอล ที่ Kibbutz Ramatachel เป็นสวนเชอรี่ มีแรงงานไทย จำนวน 10 คน

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงแรงงาน พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติตตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และแผนงานสำคัญ (มิ.ย. - ก.ย. 62)

 • นายอภิญญา สุจริตจานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม เดินทางตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอล คณะฯ ได้เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่ Kibbutz Matsuva อยู่บริเวณตอนเหนือสุดติดชายแดน อิสราเอล-เลบานอน เป็นฟาร์มกล้วยหอมขนาดใหญ่ของอิสราเอล 

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการศึกษารูปแบบของการกำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสียในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ 

 • พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ออกอากาศรายการ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอสสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

 • นายอภิญญา สุจริตจานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม นายสุวรรณ์ ดวงตา นายชาคริตย์ เดชา และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต 

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 end ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรวมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกให้หมดสิ้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน สอบถามโทร 02 246 8006 หรือ สายด่วน 1506 กด 3

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

18/06/2562
          วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)...
18/06/2562
           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชัยวัสส์ สังข์ทอง ผู้แทนบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)...
17/06/2562
            วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
17/06/2562
          วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย...
18/06/2562
                วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา 11.00 น.  ณ อนามัยบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่า...
18/06/2562
                วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE...
18/06/2562
               ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ประกอบด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายชาคริตย์ เดชา...
04/06/2562
                เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะเจ้าหน้าที่...
23/05/2562
                เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะบริเวณ Nicoll Highway MRT Station สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยพลตำรวจเอกอำนาจ...

e - Magazine MOL

 • เดือนพฤษภาคม 2562
 • เดือนเมษายน 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019