• การดำเนินการของแรงงานต่างด้าว แต่ละประเภท

   

   

  ตรวจสอบวิธีการดำเนินการของแรงงานต่างด้าว แต่ละประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  ได้ที่นี่ 

 • การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ
  1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง - ดำเนินการได้ทันที
  2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมี PASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน - ดำเนินการได้ทันที
  3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560
  4. การนำเข้าตาม MOU - ดำเนินการได้ตามปกติ
  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694
 • M-Powered Thailand

  กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล  พร้อมบริการแล้วที่นี่

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการเปิดฝึกอบรมในหลายสาขา ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707

นายจ้างที่ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้นำลูกจ้างเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ได้ที่กรมการจัดหางาน ชั้น 2 อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694

ลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างแล้ว ให้เข้ารับการตรวจสัญชาติตามขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694

กระทรวงแรงงานย้ำ ให้นายจ้างตรวจสอบใบนัดและแนะนำลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694
 

ให้นายจ้างนำลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

22/08/2560
ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น แนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่และการดำเนินชีวิต            ...
21/08/2560
          วันนี้ (21 ส.ค. 60) เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน...
19/08/2560
          วันที่ ๑๘ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ ณ...
19/08/2560
          รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อุดรธานี พบปะเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่ ฝึกอาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้ ขยายหลักประกันความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตั้งเป้าปี 61...
21/08/2560
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล  ...
21/08/2560
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนสิงหาคม2560 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง...
21/08/2560
           สนร.เกาสง ได้นำรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) และคณะ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้           1. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเดินทางถึงเกาสงเวลา...
21/08/2560
เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 16.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีและคณะ พร้อมด้วยนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในโรงงานเฟดเดอรัลรับเบอร์ ซึ่งผลิตยางรถยนต์ส่งจำหน่ายทั่วโลก...
21/08/2560
เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ พร้อมด้วยผอ.ลัพธวรรณ จากสนร.ไทเป เดินทางไปเยี่ยมอาการของนายโกวิทย์ มากมี อายุ 42 ปี จากจังหวัดสุโขทัย เดินทางมาทำงานกับนายจ้าง บ.Great Bell Printing...
21/08/2560
เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ร่วมกับวัดป่าพุทธรังสีโซลจัดงานวันแม่ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีขึ้น...

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ชี้แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานได้ไม่ผิดกฎหมาย

 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์