ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน.โอกาสนี้มี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย 

 • นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔ โดยการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน

 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) และคณะกรรมการบริหาร เข้าพบเพื่อแนะนำผู้บริหารและภารกิจของ สสปท.

 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับหนังสือจากผู้แทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  (สรส.) และเครือข่ายไฟฟ้าและประปาเพื่อประชาชน เพื่อขอให้อนุเคราะห์กรณีปปช.ยื่นฟ้องแกนนำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้กลุ่มผู้แทนลูกจ้าง จำนวน 15 คน  เข้าหารือ 

 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หารือกับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group: MWG) เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หารือกับ สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน เกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารแรงานต่างด้าว ได้แก่ ข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาแรงงาน

 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ประเด็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ภายใต้นโยบาย Workforce transformation ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 • นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ณ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

11/11/2562
            วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
11/11/2562
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี...
11/11/2562
            วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง...
10/11/2562
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส...
03/11/2562
          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาประมาณ 13.00 น. ณ ย่านต่างๆ ดังนี้ 1. Admiralty 2. Wong Tai Sin 3. Mong Kok 4. Tsuen Wan 5...
27/09/2562
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูเว็บไซต์  http://oaa-tokyo.jp/th/news/2246
12/11/2562
                วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล...
02/11/2562
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึก Gloden Mild Complex สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี...
31/10/2562
                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Homestay Lodge โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต และนางสาวกมลวรรณ บุญยืน...
30/10/2562
                เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สนร.เกาสง ไต้หวัน ได้ต้อนรับและหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัท Chia Her Industrial Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ ใช้บริการแรงงานไทยมา 20 กว่าปี ตั้งอยู่จังหวัดไถหนาน...
24/10/2562
 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับคณะยุวทูต IM Japan จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางมาญี่ปุ่นตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เป็นครั้งที่ 7 ปี 2562  

e - Magazine MOL

 • เดือนตุลาคม 2562
 • เดือนกันยายน 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019