ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาด และร่วมบริจาคเงินให้กับผู้เข้าประกวดธิดากาชาด ปี ๒๕๖๒ นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ หมายเลข ๒๒ พร้อมกับมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมเล่นเกมบิงโกของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร

 • นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา โดยมี นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ 

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation) “ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย” โดยนำเสนอทาง www.thomsonreuters.com

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ เข้าถึงผู้เสียหายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพิ่มความพยายามให้แรงงานทุกสัญชาติ ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๒๔ พร้อมประดับเครื่องหมายอินทรธนูให้แก่ข้าราชการใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทุกวันจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หมุนเวียนร่วมเป็นเจ้าภาพการออกร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน

 • นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาดของกระทรวงแรงงาน และสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ภายในบริเวณสวนลุมพินี โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ในปีนี้ได้ร่วมฉลอง ๑๒๖ ปี สภากาชาดไทย ภายแนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”

 • ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรวงแรงงาน และ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเข้าประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อปรึกษาหาทางร่วมแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางธุรกิจ SME ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 4 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

19/11/2562
            วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการบริษัท...
19/11/2562
           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดประเด็น "การว่างงาน"...
19/11/2562
          วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมร้านกาชาด และร่วมบริจาคเงินให้กับผู้เข้าประกวดธิดากาชาด ปี ๒๕๖๒...
19/11/2562
          วันนี้ (19 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน...
18/11/2562
   ประชาสัมพันธ์ข่าว รับสมัครบุคคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคลที่ต้องการไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน...
03/11/2562
          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาประมาณ 13.00 น. ณ ย่านต่างๆ ดังนี้ 1. Admiralty 2. Wong Tai Sin 3. Mong Kok 4. Tsuen Wan 5...
19/11/2562
ศาลแรงงานภาค 7 เชิญบุคลากรศาลจังหวัด สำนักงานอัยการคดีแรงงาน ทนายความ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจากจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ สุพรรณบุรี...
18/11/2562
                 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานว่าในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 ระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. อาจมีการชุมนุมประท้วง ณ Edinburgh Place ย่าน Central เขต Hong Kong Island      ...
15/11/2562
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานว่าในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 เวลาตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป อาจมีการชุมนุมประท้วงด้วยการขัดขวางเส้นทางจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง รถราง และรถไฟใต้ดิน MTR) ทั่วเกาะฮ่องกง...
02/11/2562
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึก Gloden Mild Complex สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี...
31/10/2562
                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Homestay Lodge โดยมีนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ อุปทูต และนางสาวกมลวรรณ บุญยืน...

e - Magazine MOL

 • เดือนตุลาคม 2562
 • เดือนกันยายน 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019