ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 1,000 อัตรา ฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สนองนโยบายรัฐบาล

 • นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ “รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอน “การรับงานไปทำที่บ้าน” ณ กลุ่มพัดสานบ้านแพรก และกลุ่มมีดอรัญญิก รวยเจริญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยออกอากาศในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2562 โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารแรงงาน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องกาหลง โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 • นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

 • พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำบัญชี 2563

 • นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยพิจารณา เรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดของบประมาณในการปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเพิ่ม

 • นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมดูแลและลงทะเบียนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบาห์เรน พบว่า มีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในบาห์เรน 1,742 คน ผิดกฎหมาย 71 คน พบปะผู้ประกอบการร้านอาหารไทย สมาคมพ่อครัวไทยกรุงอาบูดาบีและอาสาสมัครแรงงาน รับทราบสถานการณ์ด้านแรงงาน พร้อมทำงานร่วมสถานทูตฯ อย่างใกล้ชิด

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ

หน้าหลัก

ข่าว

27/06/2562
            ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 1,000 อัตรา...
26/06/2562
          วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...
26/06/2562
          วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ “รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอน “...
26/06/2562
          วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...
27/06/2562
               เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ...
27/06/2562
                วันนี้ (26 มิถุนายน 62) เวลา 08.00 น.  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข...
21/06/2562
                วันที่ ๑๗ -๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  นำโดย นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...
21/06/2562
                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวผู้โดยสารขาออกถูกปรับกรณีไม่สำแดงเงินสด จำนวน 232,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อเจ้าพนักงาน เมื่อเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์
20/06/2562
               วันที่ ๑๗ -๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  นำโดย นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน...
18/06/2562
               ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ประกอบด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายชาคริตย์ เดชา...

e - Magazine MOL

 • เดือนมิถุนายน 2562
 • เดือนพฤษภาคม 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019