• นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 • นางพัฒนา  พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไตรภาคีระดับชาติสำหรับการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้านแรงงานข้ามชาติ เน้นย้ำ ไทยตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติ พร้อมส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักสากล เข้าถึงการคุ้มครองในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณรรมกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมเดินทางไปตรวจติดตามบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ –หัวตรุด กิโลเมตรที่ ๙+๒๐๐ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

   
 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิด “โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการแห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก”

 • นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสตรี“การจัดดอกไม้และพวงหรีด”/ กลุ่มผู้สูงอายุ “การทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว”ณ บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   
 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีวาระเพื่อทราบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

 • นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานและ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV โดยที่ประชุมได้พิจารณา ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 • พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของการทำงานกับสังคมผู้สูงอายุ ภายในงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ครบรอบ ๒ ปี เรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมผู้สูงอายุไทย"

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

15/09/2562
         กระทรวงแรงงาน ร่วมออกบูธฝึกอาชีพ แนะแนวอาชีพ รับสมัครงาน ให้คำปรึกษาสิทธิประกันสังคม การแสดงนิทรรศการภารกิจของหน่วยงาน เล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย ในโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 ณ...
13/09/2562
              วันนี้ (13 ก.ย. 62) เวลา 13.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน...
13/09/2562
           กระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไตรภาคีระดับชาติสำหรับการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้านแรงงานข้ามชาติ  (AFML: ASEAN Forum on Migrant Labour) เน้นย้ำ...
13/09/2562
          วันนี้ (13 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562...
13/09/2562
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริเวณวัดยอดพระพิมล หมู่ที่ 6 ตำบาลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอไทรน้อย...
13/09/2562
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง...
13/09/2562
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2562 ณ...
13/09/2562
วันที่ 8 - 10 กันยายน 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล -----------------------------
13/09/2562
                ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เชิญสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้ารับโล่สามศรเนื่องในโอกาสที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย...
13/09/2562
                วันที่  3 กันยายน  2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้เข้าพบผู้แทนกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department)และกรมแรงงาน (The Labour Affairs Bureau ) ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า...
29/08/2562
               ⚠️ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง‼️  สถานะวันที่ 28 ส.ค. 62 เวลา 17.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 28...
28/08/2562
               วันที่  25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00  - 16.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปี 2562 ณ ร้่านอาหารรวมใจ ชั้น 2 เขตเกาลูนซิตี้ โดยรองกงสุลใหญ่...

e - Magazine MOL

 • เดือนสิงหาคม 2562
 • เดือนกรกฎาคม 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019