ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านห้วยไหพัฒนา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2560

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓” (นปปร.๓) จำนวน ๔๓ ราย ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม 

 • ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการคนเคาะข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี นิวส์วัน ดำเนินรายการโดย นายเติมศักดิ์ จารุปราณ ประเด็น "เปิดใจ ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน" ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาขอความเห็นชอบกรอบวงเงินตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม

 • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้หารือกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมสาธิตอาชีพ /การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รูปแบบการเปิดงาน การจัดนิทรรศการ และการมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน รวมถึงมอบหมายภารกิจหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ สักการะพระพุทธรูปในห้องทำงานและลงนามในแฟ้มเอกสาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15 

 • นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทราสาคร ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกาย  ไรเดอร์  (Mr. Guy  Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ ILO และลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

 • นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี  หัวหนัาศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดีระหว่างกองทัพเรือ/กรมเจ้าท่า/กรมประมง/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/กรมการจัดหางาน

 • นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 ย้ำให้ ข้าราชการใหม่ รุ่น 23 มุ่งมั่นปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ และเป็นข้าราชการที่ดี ที่ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

19/07/2562
             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม...
19/07/2562
            ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓ (นปปร.๓) จำนวน ๔๓ ราย...
19/07/2562
          วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในรายการคนเคาะข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี นิวส์วัน ดำเนินรายการโดย นายเติมศักดิ์ จารุปราณ ประเด็น "...
19/07/2562
          วันนี้ (19 ก.ค. 62) เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2562...
19/07/2562
                เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562  เวลา 10.00 น.  นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร  แรงงานจังหวัดระยอง ...
18/07/2562
                ในวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมและร่วมงาน ดังนี้                  ๑. เวลา ๑๐.๐๐- ๑๖.๐๐ น....
12/07/2562
                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562  ณ  ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี เป็นประธานในพิธีเปิด...
10/07/2562
               วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยังศูนย์อบรม KLF...
08/07/2562
               วันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน แก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง  ...

e - Magazine MOL

 • เดือนมิถุนายน 2562
 • เดือนพฤษภาคม 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019