• รศ. ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหมุนวงล้อ และสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota Vios ๑.๕ J A/T CVT เลขที่ออก ๒๔๗๗๙
   
 • พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูปเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์พนักงานจ้างเหมาบริการให้ทัดเทียมกับลูกจ้างส่วนราชการอื่น เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเหมาบริการให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทัดเทียมกับลูกจ้างส่วนราชการอื่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 • นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ 

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 107 โดยการประชุมใหญ่ฯ สมัยที่ 107 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานสหประชาชาติ และสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการจัดการแข่งขัน 

 • นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน บรรยายพิเศษนโยบาย วิสัยทัศน์ และการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงแรงงาภายใต้โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับ ก.พ.

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือแผนพิสูจน์สัญชาติ และเร่งรัดการดำเนินการของศูนย์ OSS เน้นย้ำให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวฯ ไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ ไม่ดำเนินการไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้ มีความผิดตามกฎหมาย

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี Kick off โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ฝึกช่างชุมชนและอาชีพอิสระตั้งเป้า 6 แสนคน มีงานทำ มีอาชีพ เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้งทางการลาวเตรียมจัดตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว ให้กับกลุ่มที่ถือบัตรชมพู ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำและกลุ่มแรงงานทั่วไป ที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับกรมการจัดหางานลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวก เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendรมว.รง  กำชับสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล ดูแลช่วยเหลือแรงงานไทย ทุกกลุ่มในเกาหลี หลังมีข้อมูลแรงงานไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปัญหาสุขภาพendรมว.รง  เร่ง ช่วยคนหางาน 51 ชีวิต หลังถูกหลอกโอนเงิน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรม สอบถามโทร 1694endรมว.แรงงาน  สั่งลงโทษวินัย-อาญา เจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุจริตเงิน ถึงขั้นไล่ออก  ‘เร่ง’ เยียวยาผู้เสียหายทุกรายทันทีendพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน ขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเร่งไปพิสูจน์สัญชาติและออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ ย้ำ บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่รอนาน สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน มอบกรมการจัดหางาน หางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือนายจ้าง ใดประสงค์จะรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1506  กด 2endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endกระทรวงแรงงาน ย้ำนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในเดือนมกราคมนี้ หากเลยกำหนดมีความผิดตามกฎหมายแรงงาน สอบถามสายด่วน 1506 กด 3  หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.protection.labour.go.thendก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2  

นโยบายรัฐบาล

ราคาน้ำมันสำเร็จรูป ณ โรงกลั่นอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567
เปิดแผนพัฒนาประเทศไทย "ไทยนิยม ยั่งยืน"
งบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน
การส่งออกเดือน มี.ค.61 ขยายตัว 7.1% สูงสุดเป็นประวัติการณ์

วาทะนายกรัฐมนตรี

การมีสาวนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่นยืน
ธงฟ้าประชารัฐ ลดค่าครองชีพประชาชน
บทกลอนจากใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ราคาข้าวปรับสูงอย่างต่อเนื่อง
ผมทำเพื่อประเทศชาติ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการการทำงานตามแนวทางประชารัฐสร้างการมีส่วนร่วม
กระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานเป็นแคดดี้
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน"ดูแลคนที่บาดเจ็บหรือทุพลภาพจากการทำงาน"
กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ทุกช่วงวัย

หน้าหลัก

ข่าว

25/05/2561
                      วันนี้ (25 พ.ค. 61) เวลา 07.30 น. พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9...
24/05/2561
              วันนี้ (24 พ.ค.61) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์พนักงานจ้างเหมาบริการให้ทัดเทียมกับลูกจ้างส่วนราชการอื่น ณ...
24/05/2561
          วันนี้ (24 พ.ค.61) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX)...
24/05/2561
            วันนี้ (24 พ.ค. 61) เวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ...
23/05/2561
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 266,950 เยน 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง...
25/05/2561
วันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรนิภา สกุลปักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ...
25/05/2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา แหยมวงษ์ นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวเบญญาทิพย์ จันทรสมบัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น...
24/05/2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"...
24/05/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7 โดยลงเรือตรวจการณ์ เวลา 07.30...
25/05/2561
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะ Carpenter Road Park เขตเกาลูนซิตี๊ โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน...
21/05/2561
สนร. เกาสง ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเงินกรณีนายฉัตรชัย ขุริดี แรงงานไทยเดินทางมาทำงานกับนายจ้างไต้หวันบริษัท Uni-President Glass Industrial Co.,Ltd. เมืองไถหนาน นายฉัตรชัยฯ...
21/05/2561
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานการตรวจนิเทศ สนร.ฮ่องกง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) และคณะ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นางจารุณี นครศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (...
17/05/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ...

e - Magazine MOL

 • เดือนเมษายน 2561
 • เดือนมีนาคม 2561

"เดินหน้าแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกัน" รายการเดินหน้าประเทศไทย

ลิงค์ที่น่าสนใจ