• นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรของกระทรวงแรงงาน สร้างบุคลากรด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรประจำหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี พร้อมนำไปใช้เป็นหลักประพฤติในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน

  • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล Distinguished Professor, Far East University (Kyungdong University) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมด้วย Professor Neo Park ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และคณะ ในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cyber Crime and Cyber Security

  • นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน เผยผลข้อตกลงกระทรวงกลาโหม ปี 2560 สามารถพัฒนาฝีมือให้ทหารกองประจำการแล้วกว่า 2,800 นาย ตั้งเป้าปี 61 พัฒนาฝีมือเพิ่มอีก 10,000 นาย พร้อมจัดสรรตำแหน่งงานว่างรองรับ 

  • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

  • M-Powered Thailand

    กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล  พร้อมบริการแล้วที่นี่

นโยบายรัฐบาล

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒเตรียมแรงงานทุกระดับ เข้าสู่ thailand 4.0 230360
กระทรวงแรงงานพร้อมช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ 230360
การนำกฎหมายแรงงานไทยใช้กับมาตราฐาน TLS 230360
สนับสนุนผลิตภันณ์ของสถาณ์ประกอบการที่ได้มาตราฐาน TLS 230360
ให้กรมสวัดดิ์การคุ้มครองแรงงานเพิ่มความเข้มแข็งในการใช้ TLS 230360
เราต้องให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ ด้วยการ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว
แรงงานในศตวรรษที่ 21
ส่งรายได้กลับประเทศผ่านช่องทางธนาคารแห่งประเทศไทย
11 วิธีจำผิด facebook หลอกหลวงทำงานต่างประเทศ 2560

ข่าว

29/03/2560
          ก.แรงงาน และ สำนักงาน ก.พ. MOU สร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนรับราชการ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ    Download Images...
29/03/2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งวางรากฐานการดำเนินงานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐาน  สากล ทันสมัย สอดคล้องกับโลกของการทำงานในอนาคต พัฒนากำลังคนให้มีทักษะฝีมือ พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต เปลี่ยนผ่านไปสู่ Thailand 4.0   Download...
29/03/2560
            ปลัดแรงงาน เผย เตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้ผู้สูงอายุ   Download Image             วันนี้ 29 มีนาคม...
29/03/2560
            กระทรวงแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน พร้อมสร้างการรับรู้ขยายสู่การรณรงค์ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ รวมถึงคนทำงานจากทุกสาขาอาชีพมีจิตสำนึก...
29/03/2560
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group)...
27/03/2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24  มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ...
22/03/2560
            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 5/2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานต่างชาติ มหานครกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี ในการนี้ นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(...
20/03/2560
(13 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมปลอบขวัญแรงงานไทย โรงพยาบาลเบสเตียนพูชอน จังหวัดคยองกี ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตร่างกาย...
15/03/2560
สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของ สนร.บรูไน รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันด้วย...
15/03/2560
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ  โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กุมภาพันธ์ 2560

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,509,866 คน มีอัตราการขยายตัว 1.56% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,348,753 คน  …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ผู้ว่างงานจํานวน 4.30 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.38 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.68 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 2.67 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์