• พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ภายใต้โครงการสามพันธมิตร สานพลัง สร้างแรงงานไทย จับมือ สามพันธมิตร รวมกว่า 200 แห่งสร้างแรงงานไทย 4.0  สานพลังประชารัฐ พัฒนาทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและสร้างแรงงาน Green Jobs นำไปสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศ  

  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พร้อมกันนี้ทรงมีพระมหากรุณาให้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธนรสีห์

  • กระทรวงแรงงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2560 (กรส.60) ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VTC)

  • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภายใต้กรอบ MOU รวม 6 กระทรวง ตั้งเป้าลดสถิติประสบอันตรายใน 4 ประเภทกิจการ สถานประกอบการ ภาคก่อสร้าง ขนส่ง และเกษตรกรรม เข้มข้นบูรณาการแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกัน พร้อมรายงานให้ ครม.ทราบเป็นระยะ

  •  

    หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินในเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดี)  ป.ย.ป. 1 นำเสนอแผนพัฒนาและสร้างคน เตรียมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมย้ำพัฒนาคนต้องควบคู่การสร้างวินัย ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

  •  

    หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการฝึกอบรมการดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย
ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์  Food Innopolish
นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง Digital Economy
ผลิดภัณฑ์ OTOP จากทุกภูมิภาค

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

25/05/2560
         ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายเครือข่าย อสร. จังหวัดมหาสารคาม มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านแรงงานอย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมติดดาวผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...
25/05/2560
         กระทรวงแรงงาน ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แสดงเจตจำนงป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ...
24/05/2560
          ก.แรงงาน จับมือ สามพันธมิตร รวมกว่า 200 แห่งสร้างแรงงานไทย 4.0  สานพลังประชารัฐ พัฒนาทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและสร้างแรงงาน Green Jobs นำไปสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศ     Download...
24/05/2560
            ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์...
25/05/2560
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดย นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการจัดโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ...
25/05/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (Government Service Center) จังหวัดพิษณุโลก  ณ...
25/05/2560
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560  เวลา 08.30 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการการ...
23/05/2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางพัฒนา  พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับการประเมินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมบริษัท นันยาง   การ์เม้นท์ จำกัด สาขาลาดยาว...
22/05/2560
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ให้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ให้กับชุมชนไทยในเขตอันซาน...
22/05/2560
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "เทศกาลสงกรานต์กวางจูใต้" โดยได้นำสารของ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล)...
21/05/2560
     ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 22 /2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ณ กรุงเบอร์ลิน      ...
21/05/2560
    ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 25 /2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขา ไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด ณ กรุงเบอร์ลิน...

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์