endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

22/08/2562
          ช่วงบ่าย วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานในเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในโครงการ...
21/08/2562
          วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม...
21/08/2562
          ในช่วงบ่าย ของวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย...
20/08/2562
          นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายระดับสูงด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ ความตกลงการค้าเสรี (High - Level Policy Dialogue on Labour and Environment in Free Trade...
21/08/2562
             เมื่อวันที่ 19 -  20 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ศศิมหศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม...
20/08/2562
                เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มฝึกอาชีพจักสานด้วยเส้นพลาสติก ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกขาม หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านด่าน...
20/08/2562
                วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. น.ส.กฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายรุ่งอรุณ ชัยสฤษฎ์กุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (สปจ...
20/08/2562
                วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒...
09/08/2562
                เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 35th Anniversary of Thailand-Brunei...
09/08/2562
             เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้      ...
08/08/2562
                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสมาคมคนไทยในบรูไน จัดการแข่งขันกีฬาคนไทยสามัคคี...

e - Magazine MOL

  • เดือนกรกฎาคม 2562
  • เดือนมิถุนายน 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019