นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

23/06/2560
รมว.แรงงาน รับมอบศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ จาก บริษัท นิปปอนด์เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่าง ก.แรงงาน กับ ก.กลาโหม มุ่งพัฒนาฝีมือทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ...
23/06/2560
         รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ เข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ โดยใช้แนวทางประชารัฐ...
21/06/2560
             หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อรองรับ Thailand 4.0...
21/06/2560
            กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
09/06/2560
             สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
26/06/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในพื้นที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร้องรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ...
26/06/2560
เมื่อวันนี้ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร : ด้านแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นางสาวเพ็ญศรี...
26/06/2560
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอาภรณ์ สีสา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์...
26/06/2560
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางกมลนันท์ เครือบคนโท นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง คสช.ที่ 101/57...
26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560   นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม โดย...
26/06/2560
         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...
26/06/2560
            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...
23/06/2560
เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560             จากรายงานการศึกษา 2 ฉบับของเยอรมนี ได้รายงานว่าตลาดงานในปีนี้ของเยอรมนีกำลังบูม คาดว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 500,000 ตำแหน่ง...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์