• นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เข้าพิจารณาวาระการประชุมร่วมด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ เน้นหนักนโยบาย 3 A ตามสูตร 13 + 4 + 7

 • พันตำรวจตรีหญิง รมยง  สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช พระภูมิชัยมงคล และท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

 • นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ..... ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมประมงแต่ละจังหวัด ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

 • พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการรองรับแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานกลับจากเกาหลีใต้ ตั้งศูนย์รองรับที่ด่านตรวจคนหางานสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ อำนวยความสะดวกการเดินทางกลับจากเกาหลี เตรียมตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประประเทศรองรับกว่า 1 แสนอัตรา

 • พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนมหาวิทยาลัย 42 แห่ง เข้าพบเพื่อหารือประเด็นปรับปรุงร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ...

 • พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมภพ  มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "อนาคตแรงงานไทยและนโยบายภาครัฐ" และเข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 • นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” ให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

 • พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

รถตู้อายุครบ 10 ปี เปลี่ยนเป็น รถโดยสารขนาดเล็ก
บ้านประชารัฐ บ้านของผู้มีรายได้น้อย

วาทะนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจและสนับสนุนไทยตลอด
นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง กับ ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขการจราจรติดขัดและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเ

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

หน้าหลัก

ข่าว

22/10/2561
            วันนี้ (22 ต.ค 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์...
22/10/2561
            วันนี้ (22 ต.ค 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รักษาการรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1...
22/10/2561
              เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จักกะพาก...
21/10/2561
           รมว.แรงงาน มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ เน้นหนักนโยบาย 3 A ตามสูตร 13 + 4 + 7     Download Images    ...
11/10/2561
ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายหลักสูตร สนใจฝึกอบรม สมัครได้ที่...
22/10/2561
                วันที่ 21  ตุลาคม 2561  เวลา 13.00  น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562...
22/10/2561
                วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนางพัฒนา พันธุฟัก...
22/10/2561
               วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ...
22/10/2561
                วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล ( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และ เจ้าหน้าที่  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สมาคมรวมไทย  ในฮ่องกง...
22/10/2561
                วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่...
22/10/2561
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์    ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง     โดยนางพบสุข กาสิงห์ประธานสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง...
16/10/2561
                  ตามที่กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ออกประกาศให้ผู้พำนักและทำงานแบบผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 นี้ โดยจะไม่ถูกห้ามเข้าประเทศ...

e - Magazine MOL

 • เดือนกันยายน 2561
 • เดือนสิงหาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ