นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

28/06/2560
            ก.แรงงาน เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ ชงเรื่อง...
28/06/2560
            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 2/2560...
27/06/2560
          ‘โฆษกแรงงาน’ เผย พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ รัฐบาลเจตนาจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยืนยัน ไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนรอบใหม่...
27/06/2560
            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐...
09/06/2560
             สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
28/06/2560
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ...
28/06/2560
 วันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลจุน ต.จุน อ.จุน นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมงานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”...
28/06/2560
เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์...
28/06/2560
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางยุวดี บำรุงบุตร อสร.ปทุมธานี พร้อมทีมวิทยากรจิตอาสาสอนทำดอกไม้จันทน์ (ดอกบัวหลวง) ให้กับพนักงานบริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด (นวนคร) อ.คลองหลวง จ....
26/06/2560
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560   นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายธรรม โดย...
26/06/2560
         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...
26/06/2560
            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA...
23/06/2560
เยอรมนีมีตำแหน่งงานเพิ่ม 760,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2560             จากรายงานการศึกษา 2 ฉบับของเยอรมนี ได้รายงานว่าตลาดงานในปีนี้ของเยอรมนีกำลังบูม คาดว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 500,000 ตำแหน่ง...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์