ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สรจ.ปัตตานี ร่วมพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย 23/04/2562
icon 2 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมอภิปรายหัวข้อตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 23/04/2562
icon 3 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23/04/2562
icon 4 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน 23/04/2562
icon 5 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม จังหวัดพิษณุโลก 23/04/2562
icon 6 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนชนจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนบ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 23/04/2562
icon 7 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอสวรรคโลก 23/04/2562
icon 8 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 23/04/2562
icon 9 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคธุรกิจ องค์กรการกุศล ภาครัฐ และภาคประชาสังคม/สื่อมวลชนจังหวัดสุโขทัย 23/04/2562
icon 10 การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดแพร่ (พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน) ครั้งที่ 2 /2562 (23 เม.ย.62)) 23/04/2562
icon 11 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 23/04/2562
icon 12 แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสระบุรี 23/04/2562
icon 13 จังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” 23/04/2562
icon 14 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนทำให้ลมพัดหลังคาบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน ในเขตตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม 23/04/2562
icon 15 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงานจัดทำองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (KM Team) 23/04/2562
icon 16 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี 23/04/2562
icon 17 จังหวัดปัตตานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเมษายน 2562 23/04/2562
icon 18 สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ 23/04/2562
icon 19 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 23/04/2562
icon 20 จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านบีกริม หมู่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23/04/2562
icon 21 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธวัช เบญจาทิกุล) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) 23/04/2562
icon 22 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 23/04/2562
icon 23 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการออกติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐษน (จปฐ.) ปี 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 23/04/2562
icon 24 สรจ.ชุมพร ร่วมการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2" 23/04/2562
icon 25 สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ศอ.ปสจ.สระบุรี และฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 23/04/2562
icon 26 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดการให้บริการรถขนส่งมวลชนรอง สายแรกของจังหวัดนนทบุรี (สาย 6028 : วงกลมราชพฤกษ์-ติวานนท์) 23/04/2562
icon 27 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวยใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก 23/04/2562
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการบูรณาการวันสตรีสากลร่วมกับการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 23/04/2562
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแบบบูรณาเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 23/04/2562
icon 30 สรจ.อุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23/04/2562