ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในพื้นที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี" 26/06/2560
แรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 26/06/2560
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) 26/06/2560
จังหวัดสุโขทัยสนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 26/06/2560
จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 26/06/2560
จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 26/06/2560
สรจ.พะเยา ร่วมงาน “สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ and Street Food Festival” 2560 26/06/2560
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี อาสาสมัครแรงงานอำเภอหนองแค และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 และกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้ 26/06/2560
โครงการประชุมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่ายจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 26/06/2560
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ 26/06/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดฝึกอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ให้กับแรงงานนอกระบบ 26/06/2560
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน 26/06/2560
สรจ.ปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพวิชาชีพตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 26/06/2560
แรงงานจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่) 26/06/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 26/06/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560 26/06/2560
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครสวรรค์ 26/06/2560
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560 26/06/2560
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 22/06/2560
โครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22/06/2560