ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 21/08/2560
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการสาน–สร้าง–เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 21/08/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการสร้างสุขแบบพอเพียง ปรับสมดุลชีวิตและการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Worklife Framework) ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและเครือข่าย 21/08/2560
สนง.แรงงานจังหวัดพัทลุง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนสิงหาคม2560 21/08/2560
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 21/08/2560
สรจ.ลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560 21/08/2560
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือ สาขาการทำไม้กวาดตองกง 21/08/2560
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 21/08/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในสถานประกอบการ และการสร้างเครือข่ายผู้นำต้านภัยยาเสพติด 21/08/2560
สรจ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2560 21/08/2560
แรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2560 21/08/2560
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด 21/08/2560
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 21/08/2560
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด 21/08/2560
แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติด" 21/08/2560
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือสาขาประดิษฐ์ดอกไม้เคลือบพลาสติก 21/08/2560
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21/08/2560
แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 21/08/2560
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือสาขาจักสานเส้นพลาสติก 21/08/2560
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 17/08/2560