ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาสีกำแพงวัดบ้านหนองมะเสี่ยง 27/06/2562
icon 2 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพัทลุง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง เขต 1 27/06/2562
icon 3 แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง กิจกรรมทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 27/06/2562
icon 4 สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ” เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ​ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี 27/06/2562
icon 5 แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานโครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 27/06/2562
icon 6 สรจ.สระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 27/06/2562
icon 7 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ฯ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 27/06/2562
icon 8 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 27/06/2562
icon 9 สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมรับโลประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 27/06/2562
icon 10 แรงงานจังหวัดปัตตานี ปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านสระมาลา บ้านเลขที่ 56/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 27/06/2562
icon 11 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 27/06/2562
icon 12 แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย กิจกรรม แรงงานยุคใหม่ (SMART LABOUR) ณ โรงแรมเวโลน่า แอท ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 27/06/2562
icon 13 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 27/06/2562
icon 14 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 27/06/2562
icon 15 สรง.นครพนม จัดประชุม อสร.ประจำตำบลในจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีโครตบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการแรงงานจังหวัดนครพนม 27/06/2562
icon 16 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยยาเสพติดโลก ประจำปี 2562” 27/06/2562
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมรณณงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 27/06/2562
icon 18 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี 27/06/2562
icon 19 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในฐานะคณะอนุกรรมการสมัชชาครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 "ครอบครัวทุกช่วงวัย สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย" ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 27/06/2562
icon 20 แรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ในโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด หมู่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 27/06/2562
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 27/06/2562
icon 22 สรจ.ชัยนาท ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนโครงการก่อสร้างและต่อเติมศาลาธรรมสังเวชวัดนก (ปิดกิจกรรม) 27/06/2562
icon 23 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 27/06/2562
icon 24 สรจ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 27/06/2562
icon 25 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น “การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์พื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก” 27/06/2562
icon 26 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดแพร่ (26.06.62) 27/06/2562
icon 27 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 27/06/2562
icon 28 สระบุรี มอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 27/06/2562
icon 29 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดสระบุรี ใสสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน 27/06/2562
icon 30 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน 27/06/2562