ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 บูรณาการร่วมกับโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการต้านยาเสพติดจากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา 29/03/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามโครงการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า 29/03/2560
สรง.ชลบุรี ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ออกตรวจแรงงาน ณ บริษัท ณฐาภพ จำกัด 28/03/2560
สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จ้างแรงงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ) 27/03/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน 27/03/2560
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมสาขา "การทำเว็บเพจสื่อการตลาดออนไลน์ " 27/03/2560
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล ) จังหวัดขอนแก่น 27/03/2560
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประขาชน ครั้วที่ 32 " 27/03/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ตรวจบูรณาการตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 27/03/2560
สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก) 27/03/2560
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 27/03/2560
โครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี (ที่อำเภอดำเนินสะดวก) 27/03/2560
สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 27/03/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่1/2560 27/03/2560
การตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (Progress Review) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 27/03/2560
สรจ.อุทัยธานี จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดอุทัยธานี 27/03/2560
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2560 27/03/2560
สรจ.อุทัยธานี จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง กลุ่มอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกใยสังเคราะห์ 27/03/2560
สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (หลักสูตรการจักสานไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว) 27/03/2560
สรจ.พัทลุง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 24/03/2560