ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
การตรวจราชการ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–แจ้งออก (Port In–Port Out : PIPO)ของเรือประมง จังหวัดระยอง 02/07/2558
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดรายการวิทยุ เรื่อง รอบรู้เรื่องแรงงาน 02/07/2558
แรงงานจังหวัดนครพนม เยี่ยมผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม 02/07/2558
การตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาแรงงานเรือประมงที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 02/07/2558
แรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงาน "มหรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค" 02/07/2558
สรจ.ลพบุรี เยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดลพบุรี 01/07/2558
แรงงานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงราย 01/07/2558
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 01/07/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรณรงค์สัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เปิดการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเสื้อเย็บมือ) 29/06/2558
จังหวัดภูเก็ต ประชุม คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2558 29/06/2558
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจัดหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 อำเภออ่าวลึก 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2558 29/06/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครสวรรค์ 29/06/2558
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 29/06/2558
จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย 29/06/2558
นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 29/06/2558