บริการ

 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เว็บไซต์บริการประชาชน

โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์สมาคมแม่บ้านแรงงาน

กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน

วารสารแรงงาน

งานบริการจำแนกตามหน่วยงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วิจัยด้านแรงงาน

ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

แบบสอบถาม

เว็บไซต์แนะนำ

ถาม-ตอบ

FAQ

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
     
  ชุมชนคนแรงงาน  
 

เว็บบล๊อกebookคำถามที่พบบ่อยเว็บท่าความรู้

facebookประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน twitter กระทรวงแรงงาน YouTube กระทรวงแรงงาน

 
     
 

สำหรับข้าราชการ กรง.

 
 

ระบบอินทราเน็ต

อีเมล์กระทรวงแรงงาน@mol.go.th

อีเมล์กลางภาครัฐ@mol.mail.go.th

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
     

ปฏิทินกิจกรรม

   
     
 

ข่าวภูมิภาค

 
 
หัวข้อ วันที่ลงข่าว
New สรจ.ระยอง จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2558 new 27/02/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ปี 2558 new 27/02/2558
New การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2558 new 27/02/2558
New แรงงานเชียงราย เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหน่วยงานราชการ งานขุนเม็งรายมหาราชและกาดชาด ปี 2558 new 27/02/2558
New แรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2558 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัเชียงราย ปี 55-59 new 27/02/2558
New การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" new 27/02/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 26/02/2558
New โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๘ 26/02/2558
New สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน และจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัคแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2558 26/02/2558
New แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาความเข็มแข็งให้แก่แรงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 26/02/2558
New ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายกรีฑา สพโชค) พร้อมคณะ ประชุมตรวจราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 26/02/2558
New สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม "เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" 26/02/2558
New การประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26/02/2558
New การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล) จังหวัดลพบุรี 26/02/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการแรงงานศีล 5 ในสถานประกอบการ 26/02/2558
New จังหวัดปัตตานี นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการนำภารกิจด้านแรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 26/02/2558
New สรจ.ยโสธร ร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานร่วมกับหน่วยแพย์อาสาฯ (พอ.สว) 26/02/2558
New จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 25/02/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 25/02/2558
New สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ 25/02/2558
 
     
Back to top