ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ“โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน” 16/01/2560
แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิด โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2 หลักสูตร 16/01/2560
สรจ.น่านจัดโครงการรวมพลังแห่งความภัคดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน 16/01/2560
การตรวจติดตามยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 16/01/2560
การออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2560 16/01/2560
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2560 13/01/2560
การตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อำนาจเจริญ) 13/01/2560
แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับจัดหางานจังหวัด หารือ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อบูรณาการส่งเสริมการมีงานทำของผู้จบการศึกษาใหม่ 13/01/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 13/01/2560
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 13/01/2560
สรจ.อุทัยธานี จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 13/01/2560
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 13/01/2560
โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม 13/01/2560
จังหวัดพิจิตร ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย 12/01/2560
สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ 12/01/2560
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้บริการประชาชนในงานนัดพบแรงงาน 12/01/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 12/01/2560
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 12/01/2560
จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ 12/01/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร นำบริการตามภารกิจของหน่วยงานให้บริการแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 12/01/2560