ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สรจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กรสตรีด้วยการสาธิตอาชีพฯ 27/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 27/05/2558
จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานกลุ่มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 27/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 27/05/2558
สำนักงานแรงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ อำเภอตระการพืชผล 27/05/2558
แรงงานจังหวัดสระบุรีบรรยายให้ความรู้โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด 27/05/2558
แรงงานจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ว่างงานฯ หลักสูตรนวดแผนไทย 26/05/2558
แรงงานจังวหัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียนฯ 26/05/2558
โครงการจังหวัดตากเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลยกกระบัตร จังหวัดตาก 26/05/2558
จังหวัดขอนแก่น พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ ) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 26/05/2558
แรงงานจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านคนจน โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2558 26/05/2558
การฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26/05/2558
รจ.เพชรบูรณ์ ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน พ.ค.58 25/05/2558
สรจ.ปทุมธานี ร่วมงานมอบมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย"บัตรแรงงานเชิญรับโชด" 25/05/2558
สรจ.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 2/2558 25/05/2558
สรจ.ปทุมธานี ร่วมถ่ายทำรายการ ตู้ปณ.ข่าว3 25/05/2558
สรจ.ลำพูน และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" 25/05/2558
สรจ.ลำพูน ออกตรวจสถานประกอบในจังหวัดลำพูน 25/05/2558
สรจ.อุทัยธานี นำบริการด้านแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่ 25/05/2558
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รองรับประชาคมอาเซียน ไตรมาส 1 ปี 2558 25/05/2558