ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการฝึกอาชีพในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 20/02/2561
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 20/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วม Kick Off โครงการไทยนิยมยั่งยืน 20/02/2561
ประชุมเร่งรัดนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ให้มาใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS 20/02/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2561 ในหลักสูตร "ช่างปูกระเบื้อง สู่คนรุ่นใหม่" 20/02/2561
สรจ.ประจวบคีรขันธ์ เปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร "การทำกระเป๋าด้วยเชือกสายร่ม" ประจำปี 2561 20/02/2561
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 20/02/2561
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี 2018 20/02/2561
สรจ.ชัยนาท จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2561 (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการทำสบู่ กลุ่มผู้สูงอายุ) 20/02/2561
แรงงานจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 20/02/2561
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิจิตร เยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 20/02/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 19/02/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด 19/02/2561
แรงงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบลของอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19/02/2561
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19/02/2561
การเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/02/2561
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อพบผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/02/2561
สรจ.สระบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562) 16/02/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 16/02/2561
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ จังหวัดยโสธร 16/02/2561