ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 25/05/2560
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (Government Service Center) จังหวัดพิษณุโลก 25/05/2560
สรจ.ชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บูรณาการร่วมกับ โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25/05/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับการประเมินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) 23/05/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 23/05/2560
สรจ.สุโขทัย ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One จังหวัดสุโขทัย 23/05/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการของศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดหนองบัวลำภู 23/05/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัด โครงการสานสร้างเสริมสุขแรงงานไทย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา "กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงานเครือข่ายด้านแรงงาน บัณฑิตแรงงานและแกนนำแรงงานนอกระบบ" 23/05/2560
บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่า พัฒนาพลังบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะ ความชำนาญ พร้อมดึงศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 23/05/2560
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” จังหวัดพิจิตร 23/05/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมตอนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) 23/05/2560
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2560 23/05/2560
สรจ.เชียงราย จัดอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านยาเสพติด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 23/05/2560
สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 23/05/2560
แรงงานจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบ 23/05/2560
สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22/05/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดจันทบุรี 22/05/2560
แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี "ต่อยอด" เสริมทักษะฝีมือประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ 22/05/2560
แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ 22/05/2560
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 22/05/2560