ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ปี 2561 19/07/2561
icon 32 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (อำเภอสังขละบุรี) 19/07/2561
icon 33 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้าฝึกอบรมตาม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” 19/07/2561
icon 34 การเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/07/2561
icon 35 โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2561 19/07/2561
icon 36 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดงานศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) 19/07/2561
icon 37 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 19/07/2561
icon 38 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานออกตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ จังหวัดจันทบุรี 19/07/2561
icon 39 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน 19/07/2561
icon 40 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 19/07/2561
icon 41 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 19/07/2561
icon 42 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 19/07/2561
icon 43 สรจ.พิษณุโลก ข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 2 19/07/2561
icon 44 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก 19/07/2561
icon 45 สรจ.สระบุรีเข้าตรวจสอบการทำงานของแรงงาน ณ บ.ซันเทคเนเจอร์ไลเซอร์จำกัด 19/07/2561
icon 46 สรจ.สระบุรีเข้าตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทรับเหมาสยามประสิทธิ์ และบริษัทสยามธรรมนนท์ ในพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศ 19/07/2561
icon 47 โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2 19/07/2561
icon 48 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 19/07/2561
icon 49 จังหวัดปัตตานี จัดโครงการหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2561 19/07/2561
icon 50 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 19/07/2561
icon 51 สรจ.พิจิตร บรรยายภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 19/07/2561
icon 52 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้าฝึกอบรมตาม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” 19/07/2561
icon 53 สรจ.มหาสารคาม จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ปี 2561 19/07/2561
icon 54 จังหวัดปัตตานี จัดพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี” 19/07/2561
icon 55 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารสถานประกอบกิจการ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และและข้อเสนอแนะพร้อมให้ความช่วยเหลือ 19/07/2561
icon 56 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 19/07/2561
icon 57 สรจ.ชัยนาท ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 19/07/2561
icon 58 จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 19/07/2561
icon 59 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 19/07/2561
icon 60 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม 19/07/2561