ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/01/2562
icon 32 : สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานสังกัดกระะทรวงแรงงานจังหวัดลำปางร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานฯ ปี ๒๕๖๒ โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะฯ 16/01/2562
icon 33 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 2 ) 16/01/2562
icon 34 พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ะได้เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง 16/01/2562
icon 35 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562 16/01/2562
icon 36 วันที่ 10 มกราคม 2562 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ติดตามการเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดชมรม To Be Number One ประเภทสถานประกอบกิจการระดับภาคใต้ 16/01/2562
icon 37 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 16/01/2562
icon 38 สรจ.ชุมพร ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 16/01/2562
icon 39 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561 16/01/2562
icon 40 แรงงานจังหวัดหนองคายเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หม้อแกงเผือก/ถั่ว สังขยาฟักทอง และขนมชั้น 16/01/2562
icon 41 ขับเคลื่อนศูนย์ OSS 16/01/2562
icon 42 ประชุมคณะอนุกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ .ขับเคลื่อน EEC จังหวัดระยอง 16/01/2562
icon 43 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดสงขลา 16/01/2562
icon 44 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 16/01/2562
icon 45 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 16/01/2562
icon 46 วันที่ 15 มกราคม 2562 นายนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพช่างชุมชนจังหวัดสตูล เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 15/01/2562
icon 47 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานในยุคดิจิทัล 15/01/2562
icon 48 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 (15 ม.ค.62) 15/01/2562
icon 49 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมตรวจบูรณาการฯ 15/01/2562
icon 50 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล 15/01/2562
icon 51 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน 15/01/2562
icon 52 แรงงานจังหวัดหนองคายเปิดฝึกอาชีพการผูกผ้าและการพับผ้าและอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้เทียนหอม ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15/01/2562
icon 53 ร่วมบูรณาการตรวจแรงงานและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงจังหวัดระยอง 15/01/2562
icon 54 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานในยุคดิจิทัล 15/01/2562
icon 55 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว 15/01/2562
icon 56 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14/01/2562
icon 57 สนง.แรงงานหนองคาย ปิดอบรมหลักสูตรการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หม้อแดงเผือก/ถั่ว สังขยาฟักทอง และขนมชั้น) 14/01/2562
icon 58 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยฯในพื้นที่จังหวัดชุมพร 14/01/2562
icon 59 กิจกรรมงานวิถีแพร่ วิถีล้านนา (งานกาชาด) ประจำปี 2562 (14 ม.ค.62) 14/01/2562
icon 60 สรจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 14/01/2562