ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ฯ 19/07/2561
icon 62 จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว หมู่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 19/07/2561
icon 63 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนชนจังหวัดปราจีนบุรี 18/07/2561
icon 64 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18/07/2561
icon 65 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 10/2561 18/07/2561
icon 66 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18/07/2561
icon 67 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18/07/2561
icon 68 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 3 (เจ้าหน้าที่รัฐและทีมสหวิชาชีพฯ) ประจำปี 2561 18/07/2561
icon 69 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 18/07/2561
icon 70 สรจ.ลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 18/07/2561
icon 71 สรจ.นครสวรรค์ บรรยายภารกิจกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 18/07/2561
icon 72 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 2 กลุ่มนายจ้าง/ลูกจ้าง ประจำปี 2561 18/07/2561
icon 73 สรจ.ลำพูน ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 18/07/2561
icon 74 สรจ.มหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9/2561 18/07/2561
icon 75 การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18/07/2561
icon 76 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมความรู้ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (รุ่นที่ 1) 18/07/2561
icon 77 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ของกระทรวงแรงงาน 18/07/2561
icon 78 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 18/07/2561
icon 79 สรจ.ปราจีนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 18/07/2561
icon 80 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ ปลูกต้นรวงผึ้ง 18/07/2561
icon 81 จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561 18/07/2561
icon 82 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการ "รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด" ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและสินค้า OTOP หนองมณีบรรพต อ.เมือง จ.ตาก 18/07/2561
icon 83 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18/07/2561
icon 84 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมงานนำเสนอผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 18/07/2561
icon 85 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก 18/07/2561
icon 86 สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2 18/07/2561
icon 87 สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 18/07/2561
icon 88 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 18/07/2561
icon 89 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี 18/07/2561
icon 90 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 17/07/2561