ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจบูรณาการตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 15/05/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปี 2561 15/05/2561
จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 15/05/2561
จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 11/05/2561
การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศรอบลงพื้นที่ 11/05/2561
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 11/05/2561
แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ 11/05/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช็อปฟิน" (โดมแอร์) 11/05/2561
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย จนท.ประชุม อสร.สัญจรในพื้นที่ 11/05/2561
สำนักงานแรงงาน จ.พังงา พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.พังงา นำบริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 11/05/2561
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) 11/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11/05/2561
แรงงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 11/05/2561
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงาน 11/05/2561
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติพบประชาชน 09/05/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในสถานประกอบการ 09/05/2561
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าพบนายสุรพล วาที หัวหน้าสำนักงาน อสค.ภาคเหนือตอนล่าง อ.ศรีนคร และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นมโคไทย-เดนมาร์ค 09/05/2561
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นานาชาติของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 09/05/2561
จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ ๔ 09/05/2561
ตัวแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "พัฒนาคลองเปรมประชากรปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน" 09/05/2561