ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 สรจ.แพร่ ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 (Big Day) (19 มี.ค.62) 19/03/2562
icon 62 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพานพุ่ม วันท้องถิ่นไทย ณ เทศบาลนครนนทบุรี 19/03/2562
icon 63 สรจ.เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 19/03/2562
icon 64 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO conference 19/03/2562
icon 65 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 19/03/2562
icon 66 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมระดมพลพ่นน้ำสร้างความชื้นในอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ถนนด้านหน้าและด้านข้างศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน 19/03/2562
icon 67 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmant - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/03/2562
icon 68 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมีนาคม 2562 19/03/2562
icon 69 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในศาลากลางจังหวัดสระบุรี 19/03/2562
icon 70 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 18/03/2562
icon 71 สรจ.สลกนคร รอรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล) รอบที่ 2/62 18/03/2562
icon 72 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับ ผู้รับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในเขตพื้นที่ 5 18/03/2562
icon 73 สรจ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 18/03/2562
icon 74 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 18/03/2562
icon 75 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ 18/03/2562
icon 76 สรจ.ชัยนาท ออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 18/03/2562
icon 77 สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 18/03/2562
icon 78 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ งานวันท้องถิ่นไทย 18/03/2562
icon 79 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 18/03/2562
icon 80 สรจ.แพร่ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมา (18 มี.ค.62) 18/03/2562
icon 81 สรจ.เชียงราย เข้าร่วมรดน้ำในพื้นที่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ลดปัญหาหมอกควัน 18/03/2562
icon 82 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 18/03/2562
icon 83 แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 18/03/2562
icon 84 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 18/03/2562
icon 85 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” 18/03/2562
icon 86 สรจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มใหhประชาชน” และการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3) 15/03/2562
icon 87 สรจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ หลักสูตรการทำขนมไทย อำเภอเมือง 15/03/2562
icon 88 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับ นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ 15/03/2562
icon 89 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 15/03/2562
icon 90 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15/03/2562