ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 ๕ เสือแรงงานหนองคาย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ตรวจราชการฯ 19/09/2561
icon 62 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 19/09/2561
icon 63 สรจ.ตราด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดตราด ประจำปี 2561 19/09/2561
icon 64 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 18/09/2561
icon 65 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร 18/09/2561
icon 66 สรจ.ตาก ออกพื้นที่เพื่อเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/09/2561
icon 67 แรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดเแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น) ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 18/09/2561
icon 68 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมทวิภาคีไทย - เมียนมา(ตาก - เมียวดี) เพื่อประสานความร่วมมือตามแนวชายแดนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2561 18/09/2561
icon 69 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตร์วรกุล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานตามรอยเสด็จประพาสต้น เมืองอุไทยธานี 18/09/2561
icon 70 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2561 18/09/2561
icon 71 โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ 2561 18/09/2561
icon 72 จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการด้านแรงงาน 18/09/2561
icon 73 แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมพุทธศาสนาวันธรรมสวนะ ในโครงการ "ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฉาเข้าวัด" (17 ก.ย.61) 18/09/2561
icon 74 แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และสักการะพระธาตุ 1000 ปี (17 ก.ย.61) 18/09/2561
icon 75 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาส จัดหางานจังหวัดสระแก้ว นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อ 18/09/2561
icon 76 จังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 18/09/2561
icon 77 แรงงานจังหวัดนครนายก จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกันยายน 2561 17/09/2561
icon 78 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 17/09/2561
icon 79 แรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 17/09/2561
icon 80 แรงงานเชียงใหม่ต้องเร่งปรับตัวรับโลกแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 17/09/2561
icon 81 จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561 17/09/2561
icon 82 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพให้คนพิการ 17/09/2561
icon 83 แรงงานจังหวัดหนองคาย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคายให้ห่างไกลยาเสพติด 17/09/2561
icon 84 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงาน อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ อ.ผาขาว อ.หนองหิน อ.ภูกระดึง และอ.ภูหลวง 17/09/2561
icon 85 สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำเดือน กันยายน 2561 17/09/2561
icon 86 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 17/09/2561
icon 87 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 17/09/2561
icon 88 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 17/09/2561
icon 89 แรงงานจังหวัดสระบุรี และ จัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 14/09/2561
icon 90 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 14/09/2561