ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
แรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านเกาะนาคาใหญ่ โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/05/2561
โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบุรี 08/05/2561
สรจ.อ่างทอง ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE 08/05/2561
แรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ประจำปี 2561 08/05/2561
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุม อสร.สัญจรในพื้นที่ ประจำปี 2561 07/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 07/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ สถานพยาบาล 04/05/2561
การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 2561 04/05/2561
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 04/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 04/05/2561
จังหวัดพิจิตร รับการตรวจประเมินให้คะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE 04/05/2561
แรงงานจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ความสำคัญของการค้ามนุษย์ของอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 4 04/05/2561
สรจ. ปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี” 04/05/2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 04/05/2561
จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” 04/05/2561
แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลและมอบของเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในระบบประกันสังคม 04/05/2561
สรจ.นนทบุรีลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 04/05/2561
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการเสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์ 04/05/2561
สรจ.ขอนแก่นพร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานตาม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 04/05/2561
สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 03/05/2561