ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดบึงกาฬ 11/01/2562
icon 92 รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงาน จังหวัดสงขลา 11/01/2562
icon 93 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/01/2562
icon 94 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 11/01/2562
icon 95 สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว จ.นนทบุรี 11/01/2562
icon 96 สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 11/01/2562
icon 97 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 11/01/2562
icon 98 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 (9 ม.ค.62) 10/01/2562
icon 99 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 10/01/2562
icon 100 การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10/01/2562
icon 101 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ Kick off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 10/01/2562
icon 102 วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ทุกหน่วยงาน จำนวน 84 ค 10/01/2562
icon 103 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจแบบบูรณาการป้องกัน การใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 10/01/2562
icon 104 การจัดกิจกรรมเปิดตัวยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี "อุดรธานีบ้านเราสะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา" และ แผนการปฏิบัติการ "จังหวัดอุดรธานีไต้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 "24 กลยุทธ์ เพื่อเปลี่ยนอุดรที่ดีกว่า (24 Change For Good)" 10/01/2562
icon 105 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ณ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 10/01/2562
icon 106 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ EEC 10/01/2562
icon 107 การประชุมคณะทำงานทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2562 10/01/2562
icon 108 การเปิดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการกิจกรรมฝึกอบรมทีมวิทยากรบำบัดฟื้นฟู ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/01/2562
icon 109 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิจิตรออกให้บริการแนะนำภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอตะพานหิน 09/01/2562
icon 110 ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 09/01/2562
icon 111 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมการขอใช้พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร 09/01/2562
icon 112 สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 09/01/2562
icon 113 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562” 09/01/2562
icon 114 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานฯ 09/01/2562
icon 115 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 09/01/2562
icon 116 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน 2 หลักสูตร 09/01/2562
icon 117 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" 09/01/2562
icon 118 แรงงานจังหวัดหนองคายเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 09/01/2562
icon 119 อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรีร่วมประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม ม.40 09/01/2562
icon 120 จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงานวันมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE 09/01/2562