ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดสระแก้ว โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนท 09/01/2562
icon 122 สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้า ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 09/01/2562
icon 123 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 09/01/2562
icon 124 สรจ.พะเยา ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562" 09/01/2562
icon 125 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 09/01/2562
icon 126 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 09/01/2562
icon 127 จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสัมนาระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2562-2564 09/01/2562
icon 128 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ One plan ครั้งที่ 1/2562 09/01/2562
icon 129 แรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง” 09/01/2562
icon 130 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมบูรณาการออกตรวจเรือประมงในทะเล แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตอบสนองความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรประมงในทะเล 09/01/2562
icon 131 วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด จัดกิจกรรม To be Recheck ใครติดยายกมือขึ้น ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสวะสมาชิกชมรมฯ 09/01/2562
icon 132 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก" ครั้งที่ 9 09/01/2562
icon 133 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. จังหวัด น.บ.” 09/01/2562
icon 134 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 09/01/2562
icon 135 วันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 09/01/2562
icon 136 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้กับเด็กดีมีคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 09/01/2562
icon 137 แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 09/01/2562
icon 138 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 09/01/2562
icon 139 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 09/01/2562
icon 140 สรจ.ชุมพร ตรวจเยี่ยมจุดอพยพประชาชนในพื้ินที่เสี่ยงภัยพายุ "ปาบึก" 09/01/2562
icon 141 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมพื้นที่และติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 09/01/2562
icon 142 สรจ.พัทลุง ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไข ความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09/01/2562
icon 143 จังหวัดปัตตานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี และตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 09/01/2562
icon 144 วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด จัดกิจกรรม To be Recheck ใครติดยายกมือขึ้น ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสวะสมาชิกชมรมฯ 09/01/2562
icon 145 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้ประสบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” 09/01/2562
icon 146 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 08/01/2562
icon 147 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08/01/2562
icon 148 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07/01/2562
icon 149 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2562 07/01/2562
icon 150 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2562 07/01/2562