ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแรงงานนอกระบบฯ 12/07/2561
icon 122 สรจ.หนองบัวลำภู ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู 12/07/2561
icon 123 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพประจำจังหวัดเชียงใหม่ 12/07/2561
icon 124 โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดเพชรบุรี 12/07/2561
icon 125 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมชุดตรวจบูรณาการ การตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 12/07/2561
icon 126 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 12/07/2561
icon 127 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการตรวจจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดกำแพงเพชร 12/07/2561
icon 128 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 12/07/2561
icon 129 สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/07/2561
icon 130 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด 12/07/2561
icon 131 โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสร้างความปรองดองในระดับพื้นที่ร่วมกับแรงงานนอกระบบ และประชาชนโดยผ่านกลไกประชารัฐ) 12/07/2561
icon 132 แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน 12/07/2561
icon 133 เดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561
icon 134 สรจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 12/07/2561
icon 135 แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการวัดสีขาวจังหวัดลำพูน 12/07/2561
icon 136 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสุรินทร์ 12/07/2561
icon 137 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จ.กาญจนบุรี 12/07/2561
icon 138 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมชุดตรวจบูรณาการ การตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 12/07/2561
icon 139 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 12/07/2561
icon 140 สรจ.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 12/07/2561
icon 141 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12/07/2561
icon 142 แรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน และการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน 12/07/2561
icon 143 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 12/07/2561
icon 144 โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 12/07/2561
icon 145 สรจ.ลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดลำพูน 12/07/2561
icon 146 สรจ.ชัยนาท ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 12/07/2561
icon 147 แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 12/07/2561
icon 148 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระดับจังหวัดพิจิตร 12/07/2561
icon 149 จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปัตตานีครั้งที่ 1/2561 12/07/2561
icon 150 สรจ.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 12/07/2561