ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 12/03/2562
icon 152 สรจ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) 12/03/2562
icon 153 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จังหวัดนนทบุรี 12/03/2562
icon 154 นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยมิติทางวัฒนธรรมฯ 12/03/2562
icon 155 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์และของชำร่วย 12/03/2562
icon 156 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปรึกษาหารือข้าราชการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 12/03/2562
icon 157 สรจ. พิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร 12/03/2562
icon 158 สรจ. พิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12/03/2562
icon 159 นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ 12/03/2562
icon 160 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ให้บริการประชาชนเคลื่อนที่เชิงรุก ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา 12/03/2562
icon 161 สรจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดพิษณุโลก 12/03/2562
icon 162 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิษณุโลก 1/2562 12/03/2562
icon 163 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 12/03/2562
icon 164 สรจ. พิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการซ่อมรถจักรยานยนต์ 11/03/2562
icon 165 สรจ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (เปิด) 11/03/2562
icon 166 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดการฝึกอบรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า" 11/03/2562
icon 167 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนและร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่ 11/03/2562
icon 168 สรจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 11/03/2562
icon 169 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/03/2562
icon 170 สรจ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (เปิด) 11/03/2562
icon 171 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการพัฒนาการศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการทำพวงมะโหตรและลูกโลก 11/03/2562
icon 172 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11/03/2562
icon 173 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปทุมธานี 11/03/2562
icon 174 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/03/2562
icon 175 สรจ.นครสวรรค์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 11/03/2562
icon 176 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ 11/03/2562
icon 177 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงานระดับภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ 11/03/2562
icon 178 แรงงานจังหวัดตาก มอบตั๋วแลกเงินค่าภาษีคืนจากประเทศไต้หวัน 11/03/2562
icon 179 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานรวมพลังสตรีเมืองลุง ร้อยใจ เพื่อในหลวง เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 11/03/2562
icon 180 สรจ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/03/2562