ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 สรจ.ชุมพร บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ 28/11/2561
icon 152 แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 28/11/2561
icon 153 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2561 28/11/2561
icon 154 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมมอบสิ่งของสำหรับกิจกรรม ออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 27/11/2561
icon 155 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 27/11/2561
icon 156 สรจ.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562) 27/11/2561
icon 157 สรจ.พัทลุง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27/11/2561
icon 158 จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี 27/11/2561
icon 159 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 27/11/2561
icon 160 ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower (กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแปรรูปน้ำพริก น้ำพริกลาบ น้ำพริกตาแดง 26 พ.ย.61) 27/11/2561
icon 161 สรจ.อุตรดิตถ์ ออกเยี่ยมเยียนเพื่อขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 27/11/2561
icon 162 สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 27/11/2561
icon 163 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินผลแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบและการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/11/2561
icon 164 สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงาน/เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด 27/11/2561
icon 165 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 27/11/2561
icon 166 แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้กำกับดูแลบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา นิเทศการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานอำเภอรามัน เมื่อวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัตตะภาคี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 27/11/2561
icon 167 สรจ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/11/2561
icon 168 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น 27/11/2561
icon 169 ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแก่แรงงานนอกระบบ 27/11/2561
icon 170 ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดแก่แรงงานนอกระบบ อำเภอขนอม 27/11/2561
icon 171 สรจ.นนทบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/11/2561
icon 172 สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 26/11/2561
icon 173 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 26/11/2561
icon 174 สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2561 26/11/2561
icon 175 สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 26/11/2561
icon 176 สรจ.นนทบุรีร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 26/11/2561
icon 177 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวอุไรวรรณ หวันสู เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะใส หมู่ที่ 4 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 26/11/2561
icon 178 ให้ความรู้การป้องกันและเเก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เเรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26/11/2561
icon 179 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 26/11/2561
icon 180 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย 26/11/2561