ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 สรจ.ชัยภูมิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 10/09/2561
icon 152 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10/09/2561
icon 153 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมบูรณาการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ อ.ผาขาว และอ.ด่านซ้าย จ.เลย 10/09/2561
icon 154 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน 10/09/2561
icon 155 บิ๊กอู๋”ปั้นบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขึ้นแท่นผู้นำก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 10/09/2561
icon 156 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 10/09/2561
icon 157 แรงงานจังหวัดหนองคาย ฝึกอาชีพการทำบายศรี 10/09/2561
icon 158 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตำบลห้วยม้า เพื่อปิดการฝึกอาชีพเนื่องในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ (ฝึกระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน 2561) 10/09/2561
icon 159 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ครั้งที่ 5/2561 07/09/2561
icon 160 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย จนท.บรรยายสรุปภารกิจการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 07/09/2561
icon 161 แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 07/09/2561
icon 162 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมประชาคมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ณ องค์การบริหารส่วตำบลห้วยม้า 07/09/2561
icon 163 สระบุรี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมกันเข้าตรวจสถานประกอบการ 07/09/2561
icon 164 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 07/09/2561
icon 165 แรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตำบลห้วยม้า เพื่อเปิดการฝึกอาชีพเนื่องในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายฯ 07/09/2561
icon 166 แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต 07/09/2561
icon 167 แรงงานจังหวัดหนองคายเปิดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ฝึกอาชีพทำบายศรี ตอบโจทย์เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 07/09/2561
icon 168 สรจ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2561 07/09/2561
icon 169 แรงงานหนองคาย ร่วมงานแถลงข่าว PRESS CONFERRENCE) MEKONG BUSINESS FORUM & TRADE SHOW 2018 07/09/2561
icon 170 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับห้างบิ๊กซีสาขาลำปาง จัดกิจกรรม “ ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ” 07/09/2561
icon 171 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมรณรงค์กิจกรรมปฏิญาณความดี สร้างไทยไปด้วยกัน Reform Together 07/09/2561
icon 172 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดลพบุรี 07/09/2561
icon 173 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย 07/09/2561
icon 174 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 1” 07/09/2561
icon 175 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่อาย 07/09/2561
icon 176 สรจ.นนทบุรีร่วมออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล 07/09/2561
icon 177 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ให้คำแนะนำผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 07/09/2561
icon 178 สรจ.มหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11/2561 07/09/2561
icon 179 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบให้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 07/09/2561
icon 180 สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย 07/09/2561