ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขา การทำขนมไทย 09/07/2561
icon 182 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับชุดตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการฯ 09/07/2561
icon 183 โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ : กิจกรรมอบรมนักข่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 09/07/2561
icon 184 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเพื่ิอรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการโรงงานน้ำตาลทราย 09/07/2561
icon 185 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ต.แม่พูล อ.ลับแล 09/07/2561
icon 186 สรจ.พิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 09/07/2561
icon 187 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดฝึกพัฒนาทักษะฝีมือตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 09/07/2561
icon 188 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย 06/07/2561
icon 189 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและบรรยายผู้ลงทะเบียนฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 06/07/2561
icon 190 สรจ.อุทัยธานี จัดหน่วยบริการแรงงานเคลื่อนที่ 06/07/2561
icon 191 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดปัตตานี 06/07/2561
icon 192 นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 06/07/2561
icon 193 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปี 1 ประจำปี 2561 06/07/2561
icon 194 แรงงานจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 06/07/2561
icon 195 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561 06/07/2561
icon 196 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้ารับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง จังหวัดตาก 06/07/2561
icon 197 โครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" จังหวัดสระแก้ว 06/07/2561
icon 198 จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ณ กูโบร์บ้านไผ่มัน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก 06/07/2561
icon 199 จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 06/07/2561
icon 200 สรจ.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 06/07/2561
icon 201 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 06/07/2561
icon 202 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีออกตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในจังหวัดจันทบุรี 06/07/2561
icon 203 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 06/07/2561
icon 204 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 และจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 06/07/2561
icon 205 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” 06/07/2561
icon 206 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 06/07/2561
icon 207 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยร่วมบูรณาการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 06/07/2561
icon 208 แรงงานจังหวัดปัตตานี บรรยายการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ 06/07/2561
icon 209 สรจ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดลำพูน 06/07/2561
icon 210 การประชุมคณะกรรมการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 06/07/2561