ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 07/09/2561
icon 182 จังหวัดปัตตานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 07/09/2561
icon 183 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย "THE BEST OF NONTHABURI ๒๐๑๘" 07/09/2561
icon 184 สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP 07/09/2561
icon 185 ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพิจิตร 07/09/2561
icon 186 นายสมเกียรติ บุญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายพิชิต นิลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 07/09/2561
icon 187 แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 07/09/2561
icon 188 ๕ เสือแรงงานหนองคายสรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” 07/09/2561
icon 189 จังหวัดสระบุรี จัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑประดิษฐานหน้าจั่วศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) 07/09/2561
icon 190 สรจ.ชัยภูมิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภุมิร่วมพิธีเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ 06/09/2561
icon 191 สรจ.นนทบุรีร่วมออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลในท้องที่อำเภอไทรน้อย 06/09/2561
icon 192 จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาให้ครอบครัวบัณฑิตแรงงานผู้เสียชีวิต 06/09/2561
icon 193 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2561 06/09/2561
icon 194 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมต้านทุจริต” 06/09/2561
icon 195 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 3 Monitor/Evaluation 06/09/2561
icon 196 ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสาขาการทำขนมไทย 06/09/2561
icon 197 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 06/09/2561
icon 198 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรับฟังการนำเสนอผลงานปฏิบัติงานตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2561 06/09/2561
icon 199 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบปราบปรามและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ณ อำเภอละแม 06/09/2561
icon 200 ร่วมพิธีเปิดอบรมถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่พระสงฆ์ 06/09/2561
icon 201 สรจ.สุโขทัย ออกประชาคมเพื่อรับสมัครผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ 06/09/2561
icon 202 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเเรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 06/09/2561
icon 203 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนา "ผู้ตราวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม" 06/09/2561
icon 204 5 เสือแรงงานหนองคายร่วมทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย 06/09/2561
icon 205 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ษ.2561 รอบที่ 2 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 06/09/2561
icon 206 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงดาว 06/09/2561
icon 207 แรงงงานจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
icon 208 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน2561 05/09/2561
icon 209 สรจ.พิษณุโลก บรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้าฝึกอบรมตาม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” 05/09/2561
icon 210 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน 05/09/2561